Project

Bedrijfsmodellen Agrarisch Natuurbeheer

De organisatie van agrarisch natuurbeheer met collectieven moet zo worden vormgegeven dat effectief en efficiënt natuurbeheer wordt gerealiseerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat geschikte landbouwbedrijven langdurig aanhaken. In het kader van de invoering van het GLB in 2016 is het belangrijk om de veranderingen  in de bedrijfsvoering van het natuurgerichte agrarische bedrijf op hun haalbaarheid te onderzoeken met aandacht voor implementatie door collectieven/ANV’s, gesloten kringlopen en verduurzaming via agrarisch natuurbeheer.

Deliverables

Initiatiefase:

  • Betrekken van het netwerk en een deskstudie naar bedrijfsvoeringsmodellen (inclusief inrichtings- en beheersmaatregelen)  voor boeren om invulling te geven aan agrarisch natuurbeheer
  • Een met de opdrachtgever en klankbordgroep afgestemde startnotitie waarin de onderzoeksmethodiek voor verschillende werkpakketten (WPs) uiteen wordt gezet.

 Vervolgfase: 

  • Resultaten zoals beschreven bij de afzonderlijke WPs (zie werkwijze)
  •  Een concept integrale analyse van bedrijfsvoeringsmodellen waarin de uitkomsten van de verschillende WPs samen zijn gepresenteerd;

Een eindrapportage waarin de uitkomsten van de WPs integraal zijn vastgelegd.

Publicaties