Project

Bedrijfsoptimalisatie bemesting/Planty organics.

Bij strengere normen voor N en P mesttoediening worden bodem interne processen in toenemende mate belangrijk voor plantenvoeding en opbrengst. Om én de productie op peil te houden én de verliezen uit de bodem te verlagen is kennis van de interne processen van belang en moet deze kennis omgezet worden in handelingsperspectief voor de agrarische ondernemer. Hiermee worden de beleidsdoelen “rendement” en “milieudoelen” gezamenlijk bevorderd.

Onderdeel van verduurzaming van de landbouw is het optimaliseren van de mineralenstromen binnen landbouwbedrijven. Speciale aandacht gaat uit naar stikstof en fosfaat.

De stikstofbenutting is een onderwerp dat op korte termijn verdere stappen behoeft met het oog op de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Voor de landbouw als geheel geldt een verplicht verminderde aanvoer. Door deze verschuiving is er sterke behoefte aan inzicht in de interne stikstofstromen van de bodem die tot nu toe zwaar onderbelicht zijn gebleven. Dit wordt zichtbaar in de resultaten van het stikstof uitspoelingsonderzoek “Nutrienten Waterproof” op Vredepeel (De Haan en van Geel, 2009). Hier blijkt alleen het bedrijfsgedeelte onder biologische teelt te voldoen aan de nitraatrichtlijn. Dat wordt voornamelijk verklaard door het verzorgen van de interne stikstofstromen in de biologische teelt en niet zo zeer door de aard en hoeveelheid meststoffen (kunstmest versus dierlijke mest).

Voor fosfaat zitten we in Nederland in een situatie van overschot, zowel in de bodem (hoge fosfaatvoorraden) als in de jaarlijkse balans (tot nu toe veelal overschot). Op korte termijn speelt het vraagstuk van gronden met een te hoge fosfaattoestand (Bouwland: Pw > 60 ; Grasland: P-Al > 50) waarbij de jaarlijkse fosfaataanvoer lager zal zijn dan de gewasonttrekking. Op langere termijn speelt het vraagstuk van de eindigheid van de fosfaatvoorraden in de wereld. Ook hier wordt de bodem interne fosfaatdynamiek in landbouwsystemen toenemend van belang ten opzichte van de aanvoer.

Doelstelling

  1. Kwantitatief in beeld brengen van de rol van bedrijfsinterne stromen van stikstof en fosfaat in de akker- en tuinbouw en dit in relatie brengen tot bemesting)  en productie.
  2. Optimaliseren van bedrijfsinterne stromen binnen de bedrijfsvoering van deelnemende bedrijf / bedrijven

Publicaties