Project

Bedrijven en hun impact op en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal

Diverse bedrijven zoeken naar mogelijkheden om de impact van hun bedrijfsvoering op en afhankelijk­heid van natuurlijk kapitaal (grondstoffen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten) te analyseren, om vervolgens deze impact en afhankelijkheid te kunnen terugdringen. Deze bedrijven zijn vaak ook actief in platforms zoals platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) en/of in internationale platforms en kunnen worden gezien als koplopers op dit gebied. Om bedrijven te faciliteren inzicht te krijgen in hun impact op en afhankelijkheid van grondstoffen is onder andere een database ontwikkeld door TNO. Momenteel wordt door CREM onderzocht of deze database aangevuld kan worden met data over de impact van grondstoffen­gebruik op biodiversiteit en ecosysteemdiensten aan de hand van een pilot met in eerste instantie een drietal grondstoffen. Ook is onlangs door I&M de Atlas Natuurlijk Kapitaal (in ontwikkeling) gelanceerd met (geografische) informatie over ecosystemen en ecosysteemdiensten.

Er gebeurt dus al veel. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer inzicht of dit toereikend is en met name inzicht in hoe deze koplopers adequaat en efficiƫnt kunnen worden voorzien in de benodigde informatie om meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen ten aanzien van natuurlijk kapitaal. En hoe de middenmoot, die nu nog wat achterblijft, meegenomen kan worden in deze ontwikkeling. [1] Zie bijvoorbeeld de Kamerbrief Groene groei: voor een sterke, duurzame economie (28-3-2013) en de Kamerbrief Van Afval naar grondstof (20-6-2013) en de Kamerbrief Invulling programma Van Afval naar Grondstof (28-01-2014)

In dit project wordt bij bedrijven geĆÆnventariseerd wat zij als belangrijkste hindernissen ervaren wanneer ze hun afhankelijkheid van en impact op natuurlijk kapitaal willen verminderen. Hierbij focussen we met name op de behoefte aan en het gebruik van data niet alleen op bedrijfsniveau, maar nadrukkelijk ook op ketenniveau. In hoeverre is de beschikbaarheid van data een hindernis? En zo ja, welk type data ontbreekt vooralsnog? Wat zijn de mogelijkheden en risicos van ontwikkelingen rondom big data?

Publicaties