Project

Begeleidingscommissie evaluatie Wet Dieren

De Wet dieren is in de periode 1 januari 2013 tot en met 1 juli 2014 in verschillende fasen in werking getreden. In de Wet dieren is opgenomen dat na vijf jaar de Wet geëvalueerd moet worden op in ieder geval doeltreffendheid en effecten. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de opdracht gegund aan Berenschot. De begeleiding van het onderzoek dat Berenschot uitvoert is belegd bij een onafhankelijke commissie: De Begeleidingscommissie evaluatie Wet dieren hierna afgekort met BC. De BC heeft als taak de evaluatieopzet en (tussentijds) opgeleverde (concept) rapporten van Berenschot te toetsen en te voorzien van feedback. Voorts is de BC beschikbaar voor bespreekpunten van Berenschot bij het uitvoeren van het onderzoek, bijvoorbeeld bij mogelijke obstakels zoals dataproblemen.

De BC is een onafhankelijke commissie die de begeleiding ter hand neemt van het evaluatieonderzoek Wet dieren uitgevoerd door Berenschot. De BC wordt vertegenwoordigd door leden met inhoudelijke en methodologische kennis omtrent evaluatiestudies en de Wet dieren. De BC heeft als taak om de evaluatieopzet en opgeleverde producten van Berenschot te toetsen en voorzien van feedback. Voorts is de BC beschikbaar om knelpunten waar Berenschot bij haar onderzoek tegenaan loopt te bespreken gericht op eventuele wijzigingen in de aanpak door het onderzoekbureau.

Publicaties