Project

Beheer akker- en graslanden

Onder het EU LULUCF moet Nederland ook gaan rapporteren over emissies/vastlegging van broeikasgassen door akkerland en graslandbeheer (cropland and grazingland management). In dit KB project moet de methodiek worden opgezet om over deze activiteiten te kunnen rapporteren.

De landgebruiksector (land use, land use change and forestry - LULUCF-sector) is tot nu toe buiten de verplichtingen van het Europese klimaat- en energiepakket gehouden. Met EU LULUCF besluit (529/2013/EU) beoogt de Europese Commissie de LULUCF-sector stapsgewijs te integreren in het Europese klimaatbeleid. Onderdeel van het besluit zijn boekhoudregels voor het rapporteren van emissies/vastlegging van broeikasgassen door  akkerland en graslandbeheer (CM en GM). Het doel van dit project is het opzetten en implementeren van de berekening systematiek voor het rapporteren van cropland and grazing land management.

Het project bestaat uit twee fases. In 2015 moet een systematiek worden opgezet voor de rapportage van CM en GM. Hiervoor moeten verschillende keuzes worden gemaakt, o.a. definities van arealen die onder CM en GM vallen, op welk niveau management opties worden meegenomen (individuele maatregelen of groepen), berekening via Tier1/2 methode of via een Tier3 model benadering, en (toekomstige) beschikbaarheid van data. In 2016 wordt de gekozen systematiek geimplementeerd in het modelsysteem voor de LULUCF emissies en wordt het beschreven in een rapport.

Publicaties