Project

Beheer en Onderhoud MAMBO en STONE

De rekenmodellen MAMBO en STONE voor respectievelijk mestproductie en -verdeling, de N- en P-emissie naar grond- en oppervlaktewater zijn in 2010 en 2011 aangepast voor met name het nieuwe element in de mestregelgeving: fosfaatdifferentiatie.

Doelstelling

De modellen zijn toegepast voor ex-ante Evaluatie Mestwetgeving in 2012. De verwachting luidt dat er in 2013 nieuwe vragen gesteld worden ter voorbereiding van de besprekingen over het 5de Nitraat Actieprogramma.

De aanpassingen borgen de modellen in termen van a) versiebeheer van modelconcepten en software; b) up-to-date houden van documentatie; c) de toepasbaarheid voor zowel ex-post analyses als ex-ante analyses.

De doelstelling van dit project is beheer en onderhoud van het MAMBO- en STONE-model door middel van a) versiebeheer modelconcepten en software, b) documentatie en c) op peil en paraat houden van direct beschikbare kennis en ervaring om de modellen toe te passen.

Plan van aanpak

Het werkplan bestaat uit twee op elkaar afgestemde deelplannen: MAMBO en STONE. De activiteiten beslaan het gehele jaar 2013:
  • Hoofdactiviteiten MAMBO zijn: 1) up-to-date houden software, 2) versiebeheer, 3) technische documentatie
  • Hoofdactiviteiten STONE zijn: 1) up-to-date houden software en kwaliteitsborging, 2) voorbereiding Audit door WOT natuur- en Milieuplanbureau, 3) afronding documentatie

Resultaten

  • Update documentatie van conversietools van MAMBO. MAMBO heeft tools voor de vertaling van berekende bedrijfs- en gemeente-informatie naar het ruimtelijke schaalniveau van STONE.
  • Update documentatie van technische specificaties en gebruikshandleiding STONE.
  • Versiebeheer van alle pre- en postprocessing software van STONE die direct samenhangen met de recente EMW2012 toepassing en met eventueel nieuwe vragen voor het vijfde Nitraat ActieProgramma.
  • Publicatie van een viertal Alterra-rapporten in 2013 (veelal in 2012 in conceptvorm).

De Rijksoverheid (ministeries EZ en IM) maakt gebruik van MAMBO- en STONE-resultaten. Zo ook regionale overheden (waterbeheerders) en PBL.

Publicaties