Project

Beheer en Onderhoud MAMBO/STONE

Het beheer en onderhoud van de modellen MAMBO en STONE worden in dit project behandeld. Deze twee modellen worden ingezet voor landelijke evaluaties van het mestbeleid.

Doelstelling

De modellen die ingezet worden ten behoeve van landelijke evaluaties van het mestbeleid door de rijksoverheid dienen actueel te zijn en te worden beheerd en onderhouden. Vanwege invoering van fosfaatdifferentiatie in de mestregelgeving, moesten in 2010 en 2011 de rekenmodellen MAMBO (voor mestproductie en –verdeling) en STONE (voor de emissie van stikstof en fosfor naar grond en bodemwater) worden aangepast. Het doel van dit project is om het MAMBO en het STONE-model te beheren en onderhouden door middel van 1) versiebeheer van modelconcepten en software; 2) up-to-date houden van documentatie en 3) het op peil en paraat houden van direct beschikbare kennis en ervaring m op de modellen toe te passen.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project is een adequaat en up-to-date modelinstrumentarium die ingezet kan worden voor vragen die samenhangen met de evaluatie van het mestbeleid, de evaluatie van KRW-doelstellingen vanuit landbouwkundig perspectief en die kwantitatieve informatie beschikbaar heeft voor het opstellen van stroomgebiedsbeheersplannen. Daarnaast worden de resultaten gebruikt als schattingen voor stikstof en fosfor-emissies vanuit diffuse bronnen in de Emissie Registratie. Het model zal op basis van het protocol voor versiebeheer gedocumenteerd worden.

Werkwijze

Het werkplan zal bestaan uit twee delen voor wat betreft onderhoud en beheer: een deel voor MAMBO en een deel voor STONE. Vanuit de Evaluatie van de Meststoffenwet in 2012 (EMW2012) zijn direct aandachtspunten te formuleren die het best in directe aansluiting op de uitvoering van de evaluatie  kunnen worden uitgevoerd. Ook moet rekening gehouden worden met eventuele aanvullende vragen vanuit het vijfde Nitraat Actieprogramma die consequenties voor het modelinstrumentarium kunnen hebben. Centraal staat de documentatie en beheer van de versie die is toegepast in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet.