Project

Beheerplannen pelagisch

Voor Noordzee horsmakreel wordt er geen bestandsschatting gedaan, waardoor ICES adviseert om de vangsten niet toe te laten nemen ofwel te verlagen. Als de EU deze adviezen opvolgt, kunnen de quota voor deze soorten ook voor Nederland afnemen. Een beheerplan zal voorkomen dat advies zonder enige onderbouwing gegeven wordt.

Doelstellingen project

  • Beter beheer van Noordzee horsmakreel en Westelijke horsmakreel aan de hand van goed onderbouwde beheerplannen.
  • Het onderzoeken of een betrouwbare index serie voor Noordzee horsmakreel mogelijk is.
  • Verbeteren van kwaliteit van input parameters/tijdsseries voor de assessments.
  • Onderzoeken of er methodes zijn die vangsten uit het Noordzeebestand en het Westelijke bestand kunnen onderscheiden.

Aanpak en tijdspad

  • Noordzeehorsmakreel
    Voor het Noordzeehorsmakreel beheerplan zal eerst uitvoerig overleg plaatsvinden met de visserijsector (Gerard van Balsfoort en Claus Reedtz Sparrevohn, pelagische RAC Denemarken) en experts van IMARES en CEFAS (o.a. Beatriz Roel). Tijdens deze overleggen zal er een plan gemaakt worden om tot een eerste opzet te komen voor het beheerplan. Vervolgens zal binnen IMARES de nodige analyses en literatuur onderzoeken gedaan worden en vervolgens wordt dit plan geschreven. Indien het budget het toelaat zal een pilot worden uitgevoerd om te onderzoeken of de techniek met behulp van ‘Gas chromatography–mass spectrometry’ apparatuur gebruikt kan worden om vangsten tussen het Noordzeebestand en het Westelijke bestand te onderscheiden.
  • Westelijke horsmakreel
    Voor Westelijke horsmakreel zullen eerst binnen IMARES de nodige analyses worden gedaan. Er zal onder andere een analyse worden gedaan naar de stock recruitment relatie. Verder zal er gewerkt worden aan de verbetering van de stock assessment modellen. Vervolgens zullen de resultaten worden behandeld in een ICES meeting (ICES werkgroep Evaluatie Westelijke horse makreel beheerplan), waar ook het beheerplan zal worden herzien en geschreven.

Resultaten

Noordzee horsmakreel beheerplan en (herziend) Westelijke horsmakreel beheerplan.