Project

Belang biodiversiteit door bedrijven

Tot nog toe is er nog weinig bekend in hoeverre bedrijven rekening houden met biodiversiteit. In The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) wordt het belang van bewustwording onderstreept. Terwijl klimaatfactoren al langer deel uitmaken van bedrijfsmogelijkheden en -risico’s is dit bij biodiversiteit nog niet het geval.

Doelstelling

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe bedrijven en overheid hun bijdrage aan het behoud van natuur en biodiversiteit kunnen versterken.De bijdrage aan biodiversiteit loopt van het respecteren van gebiedsbescherming tot een optimaler gebruik van natuurlijke hulpbronnen waardoor geen natuurgebieden hoeven te worden aangesproken om aan de groeiende vraag naar grondstoffen te voldoen. Ook neemt het inzicht toe dat biodiversiteit een substantiële betekenis heeft en dat een gezonde Nederlandse economie alleen toekomst heeft als de daarvoor benodigde mondiale grondstoffen duurzaam worden beheerd en benut. Er zijn steeds meer coalities tussen bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden die groei, groen en duurzaam met elkaar willen verbinden. Biodiversiteit biedt ook kansen voor de topsectoren (IUCN, 2011). Dit vraagt een andere opstelling van de rijksoverheid. Bijvoorbeeld signalerender door te checken in hoeverre de kansen worden opgepakt maar ook faciliterender naar koplopers die natuur en biodiversiteit als een kans zien.

Beoogd resultaat

De nieuwe informatie over het belang dat bedrijven toekennen aan biodiversiteit biedt het ministerie van EL&I kansen om haar strategisch beleid naar topsectoren te verbeteren. Ook bieden de resultaten perspectief aan voorwaardescheppende organisaties als duurzaamheidsbanken en NGO’s om het groene duurzaamheidsbeleid van bedrijven te checken.

Werkwijze

Aanknopingspunten voor onderzoek vormen een enquete van McKinsey (2010) wereldwijd waarin bedrijven biodiversiteit (niet) als een risicofactor zien. Energie- en maakbedrijven denken minder zorgeloos en nemen vaker maatregelen om hun productiewijzen of producten te wijzigen. Dit project kent drie onderzoeksvragen:

  • Goede praktijken in het buitenland door interviews met bedrijven: Welke betrokkenheid (motivatie, gevoeligheid) leeft er bij bedrijven om biodiversiteit te behouden of in te investeren, welke maatregelen vinden zij relevant en in hoeverre worden die ook genomen?

  • Enquete Nederlandse bedrijven: Hoe reageren Nederlandse bedrijven op issues rond biodiversiteit in vergelijking met bedrijven uit andere landen?

  • Workshop waarin de beeleidsimplicatie wordt besproken: Hoe zijn de  de goede voorbeelden van bedrijven elders en de huidige state of the art van de Nederlandse bedrijven  te impliceren in het te voeren beleid voor natuur en biodiversiteit?

Dit resulteert in het 4e kwartaal van 2012 in twee deelrapporten (goede voorbeelden, enquete) aangevuld met de beleidsimplicatie. Voorstel is om een klankbordgroep te formeren die aan het begin van de beleidsimplicaties bij elkaar komt. Voor het bespreken van de voortgang/voorbereiden en de tussentijdse resultaten wordt zo vaak als nodig met de opdrachtgevers gesproken.


Publicaties