Project

Beleidsextensieve RO

De opgave voor de leefomgeving en de maatschappelijke context waarin deze opgaven zich afspelen zijn voortdurend in verandering. Deze noodzaak tot verandering wordt gevoed door maatschappelijke trends, die een weerslag krijgen in heersende discoursen en opvattingen hoe we moeten omgaan -fysiek en organisatorisch - met die leefomgeving. Hoe kan vanuit ruimtelijke ordening sturing worden gegeven aan deze trends? Dit onderzoek richt zich met name op de toekomstige ruimtelijke ordening van het landelijk gebied, in het bijzonder natuur en landschap.

Een belangrijke trend is de toename van het belang van ruimtelijke kwaliteit, waarbij burgers en maatschappelijke organisaties mee willen beslissen en zelfs initiatief willen nemen om te investeren in de leefomgeving – een ontwikkeling die we inmiddels kennen als de energieke samenleving –. Daarnaast is er ook sprake van een decentralisatietendens waarbij de keuze hoe om te gaan met de leefomgeving en ruimtelijke inrichting steeds op een lagere schaalniveau plaatsvindt. We zien dat functies vervagen en dat er een tendens is van functiescheiding naar functiecombinaties en integratie. Ook is er een toenemend besef dat de opgaven en ontwikkelingen in Nederland dusdanig gebied specifiek zijn, waarbij in sommige gebieden sprake is van groei en in andere gebieden van krimp. Dit is slechts een greep uit de heersende trends, die van invloed zijn op de leefomgeving, waaronder het landelijk gebied.

Het doel van het onderzoek is “Een beschouwing en kritische reflectie op de toekomstige ruimtelijke ordening in het landelijk gebied, in het bijzonder natuur en landschap, die richting geeft aan heersende en toekomstige trends”.

Werkwijze

Het onderzoek bestaat uit verschillende fases. In eerste instantie wordt vanuit een filosofische benadering gekeken naar ruimte, in het bijzonder natuur en landschap, en hoe dit past bij de maatschappelijke trends. Daarnaast wordt het onderzoek beschouwd als sturingsvraagstuk. Er wordt ingegaan op geschikte vormen van planologie om met trends om te gaan en bijbehorende sturingsstijlen, inclusief instrumentarium dat o.a. zijn weerslag heeft in de Omgevingswet. Er wordt ook gekeken naar de huidige (beleids)praktijk. Om de beschouwing kracht bij te zetten wordt een reflectie gegeven op de huidige beleidspraktijk van ruimte, natuur en landschap.

Producten:

De op te leveren producten zijn:

  • Een rapport
  • Twee blogs

Publicaties