Project

Beleidsinstrument voor gezonde en duurzame voedselketens

Dit project is bedoeld om een integraal afwegingskader op te stellen waarmee beleidsinterventies in voedselproductieketens zijn in te schatten.

Zo'n beleidsinstrument is nodig om consumentenbehoeften en duurzaamheidsaspecten ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen. Het gaat daarbij om gezondheids-, veiligheids-, milieu-, ethische en economische duurzaamheidsaspecten.

De groeiende wereldhandel, de noodzaak om duurzamer te produceren en de veranderende behoeften van de consument vragen om nieuwe voedingsmiddelen en productiesystemen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil deze ontwikkelingen graag samen met haar stakeholders op de juiste wijze sturen. Een integraal afwegingskader helpt daarbij.

Aanpak en tijdspad

In 2012 is een software tool ontwikkeld ter ondersteuning van het doorlopen van het protocol en what-if analyses mogelijk te maken. De tool BOA (Balance of Acceptability) kan algemeen gebruikt worden voor het afwegen van de aanvaardbaarheid van scenario’s op basis van ongelijksoortige indicatoren.

Om sociaal-economische en ecologische aspecten te kunnen wegen is tevens het model FLAME (Farm Level Agrarian Modeling of (Ecological) Economics) geoperationaliseerd evenals het model ATAC (Analysis Tool for Agricultural Chains) om ook de relatie met de consumentenprijzen in beeld te brengen. Beide modellen zijn geoperationaliseerd voor zuivel en voor varkensvlees.

In 2013 zullen alle activiteiten van het project worden afgerond, worden een overall conclusie getrokken, en zal worden getoetst of bedrijven en overheid interesse hebben in het gebruik van de ontwikkelde methodiek.

Specifiek zal uitwerking van de drie cases worden afgerond, zal de wegingstool worden afgerond, en zullen (drie) publicaties worden afgerond. Er zullen geen nieuwe inhoudelijke activiteiten worden opgestart.

In de 2e helft van het jaar wordt in gesprekken met bedrijven en overheden onderzocht of de methodiek voor specifieke vraagstukken van hen kan worden ingezet. Hiertoe zullen gesprekken, kleine workshops worden gepland met één of meerdere partijen tegelijk. Mogelijk zal ook een grotere bijeenkomst worden georganiseerd.

Resultaten

Het concept protocol is in 2011 opgesteld aan de hand van de uitwerking van twee concrete case studies, te weten:

  • Stadslandbouw (stelling: stadslandbouw vermindert het aantal voedselkilometers en vergroot de binding tussen burger en landbouw). 
  • Biologische eieren (stelling: biologisch is duurzamer dan gangbaar).

In 2012 zijn deze cases verder uitgewerkt. Bij de uitwerking zijn relevante indicatoren gedefinieerd en ingeschat. Hiertoe zijn modellen, datasets en expertkennis ingebracht. Voor elk van de indicatoren is een drempel of threshold waarde opgesteld. 

Eind 2011 is een eerste begin gemaakt met het toetsen van het draft protocol aan de hand van een derde case, te weten “Terugdringen van gebruik van antibioticum in de varkenshouderij. In 2012 is verder gewerkt aan deze case. Aan de hand van het protocol zijn de relevante indicatoren (mbt voedselveiligheid, economie, duurzaamheid enz), geselecteerd en geoperationaliseerd. Het benodigde instrumentarium voor het in beeld brengen van de samenhang tussen een aantal van de triple P indicatoren is ontwikkeld.

Publicaties