Project

Beleidsinstrumentarium

Het vergroten van het communicatiebereik van de 'PraktijkNetwerken' zodat de resultaten breder bekend en toegepast worden.

De kans op nieuwe verbindingen en deelnemers neemt daarmee toe waardoor de strategische ruimte van de netwerken wordt vergroot.

Het Minsterie van EL&I stimuleert met de' PraktijkNetwerkenregeling' de uitwerking van innovatieve praktijkideeën die  leiden tot een duurzamere veehouderij. Netwerkbegeleiders hebben hierin een cruciale rol. Door hen te ondersteunen kunnen zij hun werk beter uitvoeren. De begeleidingsvaardigheden van netwerkbegeleiders worden vergroot door ze te faciliteren met tools, themadagen en intervisie en door het stimuleren van het samen- en van elkaar leren.

Beoogd resultaat

  • Website met achtergrondinformatie en resultaten van elk netwerk. www.verantwoordeveehouderij.nl 
  • (twee)wekelijkse attentiemail in samenwerking met andere duurzame  veehouderij-onderzoeksprojecten 
  • Startbijeenkomst, thema- en intervisiedagen voor begeleiders.

Werkwijze

1. Ondersteuning communicatie

Stelselmatig communiceren over de resultaten en (voorgenomen) processtappen van de netwerken via website en attentiemail. Dit project legt contact met alle netwerken tijdens de startfase van de activiteiten zodat gelijk vanaf het begin voldoende aandacht bestaat voor het stelselmatig communiceren.

Voor de veehouderijnetwerken geldt dat ze weer gebruik kunnen maken van de website en attentiemail van Verantwoorde Veehouderij. Voor elk netwerk wordt een eigen plaats op de website ingeruimd. 

In het algemeen geldt dat de communicatiemomenten en frequentie zullen verschillen in de loop van het jaar. Er blijkt actieve bewaking vanuit het project nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende gecommuniceerd wordt. Bij sommige netwerken loopt dit vanzelf. Anderen hebben aansporing nodig en een klein deel blijkt om verschillende redenen lastig te bewegen.

2. Ondersteuning begeleiding

Begin 2011 is er een startbijeenkomst voor de netwerken en begeleiders om elkaar te informeren, nieuwe verbindingen te leggen en de ondersteuning vanuit dit project te duiden. Daarna volgen in de loop van het jaar een aantal themabijeenkomsten; waarin wordt gewerkt met netwerktools of bepaalde thema’s.

Ook  is er  een  intervisiedeel  waarin wordt gewerkt met elkaars cases en vraagstukken.