Project

Beleidsinstrumentarium meervoudige platforms op zee

Het gebruik van de zee als natuurlijk systeem voor ecologische en technologische ontwikkelingen is in opkomst.

De mariene systemen en de kustzones worden steeds intensiever gebruikt voor verschillende functies. Hierdoor ontstaan nieuwe competing claims op deze ruimte, variërend van biodiversiteit en visreservaten tot zones voor windmolens, scheepvaart et cetera. Recent is daar de topsector business case Multifunctionele Platforms (MUPS) bijgekomen.

De kern van het concept MUPS is om op één locatie op zee meerdere economische activiteiten te combineren en wel zo dat het ecosysteem en de mens er optimaal van kunnen profiteren zonder elkaar wederzijds te belemmeren. Het doel van dit project is te verkennen welke beleidsinstrumenten in de ruimtelijke ordening van belang zijn bij de planning en realisatie van multifunctionele platforms op de Noordzee.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

  • Onderzoeksrapport met de resultaten van het onderzoek: Multi-use Platforms op Zee: het concept, het beleid en de lessen voor de toekomst. 
  • Artikel in Nederlandstalig tijdschrift: Multi-use Platforms op Zee: het concept, het beleid en de lessen voor de toekomst.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Afbakening definitie Multifunctionele Platforms (MUPs). 
  • Indeling in typen beleidsinstrumenten voor de ruimtelijke ordening rond planning en realisatie van MUPs. 
  • Inventarisatie van de bestaande beleidsinstrumenten. 
  • Analyse van projecten waarbij de ontwikkeling van beleidsinstrumentarium door verschillende partijen is toegepast (Maasvlakte, Waddenzee) en ‘lessons learned’. 
  • Participatie in de vraagarticulatie van het IPOP programma 2012 IPOP: Triple P@SeaMUPs.