Project

Bemonsteringsprotocol fosfaat

De hoogte van de fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. De fosfaat­toestand op bouwland wordt thans bepaald met Pw-getal, op grasland met P-Al-getal. In het kader van het zesde actieprogramma zal worden nagegaan of een karakterisering van de fosfaattoestand van de bodem op basis van het P-CaCl2-getal en het P-Al-getal gebruikt kan worden als uitgangspunt voor de bepaling van de fosfaattoestand van de bodem.

Voor de bemonstering van de bodem is een gestratificeerde steekproef voor het aanwijzen van fosfaat­arme en fosfaatfixerende landbouwpercelen wettelijk voorgeschreven. Bij de bemonstering voor bepaling van de fosfaatklassen laag, neutraal en hoog kan het uitvoerend laboratorium het eigen, onder de accreditatie vallende, protocol toepassen. Dit bemonsteringsprotocol kan gebaseerd zijn op de W-methode, Z-methode of kruislingse bemonstering.

Verandering van beoordeling

Een verandering van de beoordeling van de fosfaattoestand van één parameter naar twee parameters heeft mogelijk invloed op het bemonsteringsprotocol voor de gestratificeerde aselecte steekproef. Contrasterende waarden voor de intensiteit en capaciteit kunnen gepaard gaan met een toename van de ruimtelijke variabiliteit van de fosfaattoestand van de bodem. Een dergelijke toename heeft consequenties voor het aantal steken, dat afhankelijk van het areaal van het landbouwperceel genomen moet worden. Er ontbreekt echter informatie over de grootte van de bemonsteringsfout verbonden aan combinaties van het P-CaCl2 en P-Al-getal. Hoe het aantal steken wijzigt bij overgang naar een twee parametersysteem, is nu dus niet aan te geven.

Dit projectplan stelt onderzoek voor ter beantwoor­ding van de vraag of de bemonsteringsstrategie aanpassing behoeft voor verschillende combinaties van P-CaCl2-getal en P-Al-getal. Het voorgestelde onderzoek dient tevens beantwoording van de vraag of de bemons­te­rings­­strategie geharmoniseerd kan worden tot één systematiek die afdoende geborgd is en verifieerbaar is.

 

Publicaties