Project

Benchmarkwaarden AB/vervolg en pilots

Als vervolg op het Kritische Succesfactorenproject in de kalver- en pluimveehouderij worden in dit project interventies uitgewerkt en in de praktijk getoetst die er op zijn gericht het gebruik van antimicrobiële middelen in de sector te verminderen. De varkenshouderij wordt aan het geheel toegevoegd.

Het is belangrijk dat veehouders gemotiveerd zijn om onnodig antibioticumgebruik op het bedrijf te vermijden. Daarvoor moet ze handvatten worden gereikt. Per sector zal worden nagegaan of het zinvol is om maatregelen uit te testen op het effect van het antibioticumgebruik bij hooggebruikers. Succesfactoren worden hierin getoetst op effectiviteit.

Blankvleeskalveren en gespeende biggen

De praktijkpilots met hooggebruikers zullen zich richten op bedrijven met blankvleeskalveren en bedrijven met gespeende biggen. Praktijkpilots met vleeskuikenbedrijven lijken vanwege het al sterk gedaalde gebruik minder relevant. Eventueel zal nagedacht worden of in de pluimveesector een andere focus moet worden gekozen.

De onderzoeksvragen zijn:

- Is het mogelijk om met interventies op maat, wezenlijke reductie in antibioticumgebruik te realiseren (bv. min. 30%)?

- Hoe ontwikkelt het gebruik, de technische resultaten en diergezondheid zich tijdens de pilotfase?

- Wat zijn de ervaringen en meningen van de deelnemende veehouders, de dierenarts en voorlichter/ketenvertegenwoordiger?

Publicaties