Project

Bentische habitatkaart Saba

De kustwaterenvan Saba zijn in 1992 in kaart gebracht, wat de basis was voor het bestemmingsplan van het Saba Marine Park. Het Saba Marine Park omvat de wateren en de zeebodem rondom het eiland, van de hoogwaterlijn tot 60 meter diepte. In totaal beslaat het marine park ongeveer 1300 hectare.

Doelstelling

Het doel van dit project is om bentische habitats en soortensamenstellingen te identficeren in de kustwateren van Saba en om habitatkaarten te maken ter ondersteuning van het bestemmingsplan van het Saba Marine Park, de stratificatie vanvisserijonderzoek op Saba en de waardenkaarten van de economische waardering-studie op Saba. Er is behoefte aan een bijgewerkte bentische habitatkaart om verschillende redenen:

  1. Om de huidige situatie te vergelijken met de nulmeting in 1992 en de leefgebied-veranderingen van de afgelopen 21 jaar te dentificeren.
  2. Om het bestemmingsplan van het Marine Park te beoordelen, waarvoor een nauwkeurige leefgebied-kaart is vereist om geschikte zones te bepalen or zeereservaten, onankeren, duiken en vissen.
  3. Om straficatie in visserijonderzoek te ondersteunen, zoals kreeft, schelpdieren en visbevolking.
  4. Om waardemappen te produceren als deel van de economische waardering-studie die momenteel plaatsvindt op Saba en Statia.

Aanpak

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 2 BSc- of MSc-studenten, met behulp van een projectleider van IMARES en een supervisor van de Saba Coservation Foundation. Technische ondersteuning zal worden voorzien door IMARES. Activiteiten zijn:

  1. Habitat-kaarten maken van het Saba Marine Park, onderverdeeld in negen habitats op basis van substraat- en benthische gemeenschappen.
  2. Soortensamenstelling, geïdentificeerd en gekwantificeerd als dekkingspercentage van geselecteerde sample-locaties in elke habitat.

Resultaten

Dit project zal resulteren in een studentenrapport en een habitatkaart in Google Earth die de verschillende habitats in het Saba Marine Park van de 5 meter tot 40 of 60 meter diepte-omtrek laat zien op geselecteerde steekproefpunten.

De resultaten kunnegebruikt worden om 1) een trendanalyse uit te voeren van habitatkaart uit 1992 vergeleken met de nieuwe habitatkaart, 2) het bestemingsplan te beoordelen, 3) het gebied voor visserijonderzoek te stratificeren en 4) het produceren van waardekaarten.

Publicaties