Project

Beoordelingsinstrument eindotoxine-emissies

In de kabinetsbrief van 14 juni 2013 over omvang van de veehouderij en schaalgrootte, die ook een reactie bevat op het advies van de Gezondheidsraad van 30 november 2012 over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen, staat: ‘De Gezondheidsraad adviseert voor endotoxinen het hanteren van een gezondheidskundige advieswaarde van 30 EU/m3 voor de algemene bevolking. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal deze advieswaarde nader uitwerken en vastleggen zodat deze grenswaarde ter bescherming van de gezondheid van omwonenden van veehouderijen kan worden opgenomen in het Activiteitenbesluit en in de beoordeling van de omgevingsvergunning voor vergunningplichtige bedrijven’.

Om de grenswaarde voor endotoxinen in de praktijk te kunnen toepassen bij het verlenen van de omgevingsvergunning milieu voor stallen, mestopslag e.d. zal, naar analogie van fijnstof, ammoniak en geur, verspreiding naar de omgeving berekend worden aan de hand van een verspreidingsmodel dat gebruik maakt van emissiefactoren. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning milieu kan dan worden berekend of de grenswaarde voor endotoxinen overschreden wordt.

Benodigde acties om op korte termijn verder te verkennen of een toetsingskader voor endotoxinen volgens de methodiek van emissiewaarden in combinatie met verspreidingsmodellering mogelijk is, en acties om tot een inschatting van de effecten van het toetsingskader te komen, zijn:

1. Bepalen van emissies van endotoxinen voor enkele potentieel kritische en veel voorkomende diercategorieën. Uit een globale analyse in een eerdere fase van dit onderzoek 1 is naar voren gekomen dat een toetsting op endotoxinen voor pluimveebedrijven, maar mogelijk ook voor varkensbedrijven, het meest kritisch zal zijn. Omdat ook grotere stofdeeltjes van belang lijken te zijn, zal in dit meetprogramma zowel inhaleerbaar stof (deeltjes kleiner dan 100 μm) als PM10 (deeltjes kleiner dan 10 μm) en PM2,5 (deeltjes kleiner dan 2,5 μm) meegenomen worden. Aangezien een middelingsduur voor endotoxine van 4 tot 8 uur wordt voorgesteld is niet alleen de variatie in emissie over het jaar, maar tevens de variatie in emissie binnen een periode van 24 uur van belang. Daarnaast dient een indruk te worden verkregen van tussenbedrijfsvariatie.

2. Aanpassing van verspreidingsmodellen ten aanzien van verspreiding van emissies in de directe omgeving van een bedrijf. De huidige verspreidingsmodellen zijn nog onvoldoende toegerust om concentraties op een afstand van een bedrijf met middelingsduren van 4 tot 8 uur te berekenen. Daarnaast zijn de modellen niet toegerust om verspreiding van stof (met endotoxine) met grotere deeltjes te modelleren. In het onderzoek zal het verspreidingsmodel Stacks aangepast worden en met behulp van de emissiegegevens uit actie 1 (zie hierboven) worden concentratieverdelingen verkregen van endotoxinen. Dit geeft inzicht in optredende percentielconcentraties. De verspreiding van emissies zal worden uitgerekend voor een aantal kenmerkende situaties. Door aannames over relaties tussen stof en endotoxinen, en aannames over verdeling over deeltjessgrootte te variëren, zal verkend worden wat het effect hiervan is op de endotoxine niveaus en de bijbehorende percentielwaarden. Dit is nodig om richting te kunnen geven aan verdere invulling van het toetsingskader.

Publicaties