Project

Bepalen definitie van een schelpdierbank

Het is niet toegestaan om zandwinning te laten plaatsvinden binnen een afstand van 100 meter nabij of in levende schelpenbanken. Er is echter geen algemeen geaccepteerde definitie van het begrip schelpenbank beschikbaar en technieken om schelpenbanken in kaart te brengen zijn nog niet voldoende operationeel. Wageningen Marine Research is gevraagd welk type schelpenbank zou moeten worden ontzien tijdens de zandwinning, dus in het gebied buiten de doorgetrokken -20 meter dieptelijn.  Eerst al worden nagegaan welke schelpdiersoorten eventueel in de zandwinningsgebieden in banken kunnen voorkomen. De waarde zal vast ook afhankelijk zijn van de dichtheid aan schelpdieren, en het areaal met deze dichtheid. De bijdrage vanuit dit KB-project betreft een analyse van deze data, met name m.b.t. de minimum dichtheid van een schelpdiersoort in een schelpdierbank.

WMR en Deltares voeren in opdracht van RWS een onderzoek uit naar schelpdierbanken in de zandwingebieden. Het gaat met name om het maken van een definitie van een schelpdierbank (WMR), en om een verkenning van mogelijkheden voor het detecteren van schelpdierbanken in de zandwingebieden (Deltares). Bij de aanvang van het project was ervan uitgegaan dat er geen data beschikbaar waren. Dat blijkt wel zo. In het WOT-programma 05 (Visserij) worden ook in deze gebieden data verzameld over verspreiding en dichtheid van schelpdieren. De bijdrage vanuit dit KB-project betreft een analyse van deze data, met name m.b.t. de minimum dichtheid van een schelpdiersoort in een schelpdierbank.

Publicaties