Project

Beschrijving eigenschappen bestaande zonneparken: ontwikkeling biodiversiteit en landschappelijke inpassing

Tot 2050 voorziet men in Nederland een behoefte aan ca. 30.000 ha zonneparken op het land. Er worden negatieve effecten op bodem en biodiversiteit verondersteld. Bij gebrek aan waarnemingen is er nu behoefte aan een eerste verkenning van de effecten in 10-20 bestaande zonneparken.

In de Tweede Kamer zijn al verschillende keren bezorgde vragen gesteld over de snelle ontwikkeling van en de effecten van zonneparken op landbouw, bodem, biodiversiteit en landschap. De verantwoordelijke minister stelt vast dat de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening en de afweging van ruimtelijke belangen ligt bij gemeenten en provincies en verwijst naar zonneladder die hiervoor in ontwikkeling is. Echter uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de genoemde effecten niet of nauwelijks beschreven zijn. Ook is er geen overzicht van de exacte ligging van de bestaande zonneparken en hun eigenschappen.

BZK wil een landschapsmonitor opzetten en het PBL heeft toegezegd aan dit onderwerp aandacht te besteden in het compendium voor de leefomgeving.

Om een indruk te krijgen of de bezorgdheid terecht is en om een idee te krijgen van de variatie aan verschijningsvormen en effecten van zonneparken wordt in dit project een verkenning uitgevoerd. Een verkenning waarbij van een aantal zonneparken de eigenschappen, inclusief beheer, de vegetatie, de lichttoetreding als indicator voor de doorwerking op het bodemleven, de organische stof, aspecten van de biodiversiteit en landbouwkundige gebruik en de ligging in het landschap worden beschreven. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor monitoring van zonneparken en kennisontwikkeling ten behoeve van de aanleg en inrichting van multifunctionele zonneparken in de komende decennia.

Publicaties