Project

Bestandsopnamen op zee

Visserij-onafhankelijke gegevens zijn essentieel om een volledig beeld te krijgen van de ontwikkeling van commerciële visbestanden en de toestand waarin zij zich bevinden. De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht de lidstaten tot het verzamelen van visserij-onafhankelijke biologische gegevens. Alle bestandsopnamen, die in dit project worden uitgevoerd, zijn opgenomen in de DCF. De onderzoeksvaartuigen voor de Nederlandse bijdrage aan de bemonstering worden door het Ministerie van LNV ter beschikking gesteld.

Projectdoelstelling

De doelstelling van dit project is het verzamelen van visserij-onafhankelijke data ten behoeve van de toestandsbeoordeling van commerciële vissoorten. De surveys onder dit project richten zich vaak op een beperkt aantal soorten per survey, omdat gericht onderzoek naar die soort (en soms een levensfase van een soort, zoals haringlarven) noodzakelijk is. Door het inzetten van standaardmethodieken is het mogelijk om verschillende jaren met elkaar te vergelijken, trends te onderzoeken en tijdseries op te bouwen.

Binnen dit project wordt sterk samengewerkt met andere lidstaten. Het efficiënt inzetten van kostbare scheepstijd en streven naar uniformiteit in onderzoeksaanpak en –methodes vereist een goede afstemming. Coördinatie is daarom ook één van de doelstellingen van dit project en vindt over het algemeen plaats in internationale werkgroepen.

Werkwijze

De werkwijze is per survey verschillend in termen van methodiek, timing in het jaar, doelsoorten en gebied. De wijze van bemonstering is per survey, met inachtneming van internationale afspraken, beschreven in het Handboek en protocollen voor bestandsopnamen en routinematige bemonsteringen op het water.

Alle verzamelde biologische data worden, na een grondige kwaliteitscontrole, opgesla­gen in een centrale database bij Wageningen Marine Research en waar mogelijk toegevoegd aan internationale databases.

Projectresultaat

De resultaten van het project bestandsopnamen op zee zijn relatieve indices van de hoeveelheid vis, vislarven of viseieren van een bepaalde soort in een bepaald jaar. De indices van de verschillende jaren kunnen met elkaar worden vergeleken zodat duidelijk wordt of de hoeveelheid vis in zee is afgenomen of toegenomen. Afhankelijk van het type survey bestaan deze schattingen uit aantallen jonge vis of larven, of juist uit de hoeveelheid volwassen vis.

Naast deze bestandsschattingen leveren de surveys essentiële data voor ecosysteembeschrijvingen, ecosysteemindicatoren voor de KRM en beheersmaatregelen zoals het sluiten van gebieden voor de visserij.

Producten

  • Uitvoeren van de geplande surveys;
  • Bijdragen aan internationale coördinatie van de surveys;
  • Bewerking van de gegevens tot abundantie indices voor de betrokken vissoorten t.b.v. toestandsbe-oordeling ICES werkgroepen;
  • Jaarlijkse survey rapportages, deels in ICES verband;
  • Interne Nederlandstalige reisverslagen van iedere survey: voor bestandsopnamen in internationale wateren daarnaast een Engelstalig verslag.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek staan hieronder alle actuele publicaties met betrekking tot visbestanden en internationale adviezen. Ook de nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn bijgevoegd. Via vakbladen wordt regelmatig informatie verspreid over de ontwikkelingen in de visserijmogelijkheden en het visserijbeheer.