Project

Beter scoren door innovatie en opschaling kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een belangrijke optie voor duurzame landbouw die ook potentie heeft voor een economisch gezonde agrarische sector. Noord Nederland is een hotspot voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw en het moment lijkt aangebroken om op te schalen waardoor het aantal deelnemende agrariërs sterk zal groeien en er versterkte verdienmodellen ontstaan. Hierbij is het ook van belang dat de ontwikkeling van kringlooplandbouw doorgaat en dat men voor people, planet en profit voorop blijft lopen; ook op gebiedsniveau. De opschaling en vernieuwing vergen innovaties en zijn een governance opgave, waarbij zelfsturing en kennis sturing richtinggevende concepten zijn.

Het onderzoek beoogt:

 1. de kennis te versterken van milieuprestaties van kringlooplandbouw van bedrijfsniveau naar gebiedsniveau bij mogelijke ontwikkelingsrichtingen;
 2. de kennis te versterken van eigenschappen en ontwerp van regionale innovatie en zelfsturing (bij kringlooplandbouw);
 3. actief bij te dragen aan het vernieuwingsproces rondom kringlooplandbouw en de transitie naar een circulaire economie.

Milieuprestaties

Binnen het spoor milieuprestaties worden de volgende activiteiten ondernomen:

 • Afronding van de implementatie van de kringloopwijzermethode.
 • Inbreng van milieuaspecten van nutriëntengebruik buiten het bedrijf in INITIATOR.
 • Verkennen van nieuwe maatregelen door bedrijven, evaluatie ervan op bedrijfsniveau en confrontatie met regionale milieudoelstellingen.
 • Verkennen van mogelijkheden van zelfvoorziening in ruwvoer en krachtvoer binnen een regio

Binnen het spoor Vernieuwing en verbreding van kringlooplandbouw wordt een participatieve monitoring uitgevoerd van het vernieuwings- en opschalingsproces van kringlooplandbouw. Hiervoor wordt met kennis en participatie bijgedragen aan studiegroepen van agrariërs, de Vierde ronde Tafelbijeenkomst kringlooplandbouw (Overijssel) en bijeenkomsten over institutionele aspecten. Deze activiteiten worden gebruikt voor het toetsen en aanscherpen van de ontwerpprincipes voor zelfsturing en kennis governance.

Resultaten

De output van het onderzoek betreft:

 • Een voor onderzoekers maar ook erfbetreders hanteerbaar geïntegreerd model instrumentarium waarmee voor een (te kiezen) regio milieuanalyses kunnen worden gedaan op bedrijfs- en gebiedsniveau
 • Een getoetste (i) typologie van condities voor kringlooplandbouw en (ii) set van ontwerpprincipes voor zelfsturing en voor het tot stand brengen van deze condities via een vernieuwings- en verbredingsproces.
 • Wetenschappelijke artikelen.

Producten

Spoor 1 Milieuprestaties kringlooplandbouw:

 1. Overzicht van de effecten van bedrijfsmanagement op milieuprestaties op bedrijfsniveau middels kringloopwijzer en in de optimale mix van maatregelen om beter te scoren dan de forfaitaire norm (per bedrijf en als gebied).
 2. Overzicht van effecten van bedrijfsvoering op ammoniak en broeikasgas emissies en nitraat en fosfaatuitspoeling naar water op regionale schaal.
 3. Overzicht van mogelijkheden van zelfvoorziening in ruwvoer en krachtvoer binnen een regio, mede op basis van samenwerking tussen bedrijven.
 4. Twee peer reviewed artikelen over bovengenoemde aspecten.

Spoor 2 Vernieuwing en verbreding kringlooplandbouw:

 1. Overzicht van de richting van het vernieuwings- en verbredingsproces van kringlooplandbouw en inzicht in de institutionele opgaven die hier bij horen
 2. Versterkt overzicht over de ontwerpprincipes voor zelfsturings- arrangementen en de procesvoering om deze principes te realiseren, en ontwerpprincipes voor kennisontwikkeling- en disseminatie processen die leiden tot beleid vernieuwing en innovatieve, duurzame en uitvoerbare voorstellen om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken Het onderzoek leidt tot versterking en uitbouw van bestaande sets aan principes voor zelfsturing en kennis governance.
 3. Rapportage in één of twee peer reviewed artikelen.
 4. Bijdragen aan workshops en nieuwsbrieven.

Publicaties