Project

Bevordering bodemgezondheid in bollenteelt, boomkwekerij en bloemen

In de verschillende sierteelt sectoren de bollenteelt, boomkwekerij en de vaste planten en zomerbloemen leven veel vragen m.b.t. de beheersing van bodemziekten en plagen door het beter benutten van de bodemweerbaarheid.

Doelstellingen project

Het ontwikkelen van de basis voor een breed inzetbare strategie gericht op het bevorderen van de bodemgezondheid in de sierteelt sector ten behoeve van duurzaam bodembeheer.
Deze strategie is gebaseerd op effectieve, specifieke en breedwerkende maatregelen en moet leiden tot minder schade door bodemgebonden ziekten, plagen en onkruiden in de sierteeltsector.

Aanpak en tijdspad

In juli-augustus 2010 is een veldproef ingezet met betrekking tot het uittesten van maatregelen die specifiek bodemgebonden ziekteproblemen bestrijden en/of de bodemweerbaarheid op duinzand gronden kunnen verbeteren.
Op basis van de resultaten van de bodemweerbaarheidsproef op Vredepeel is gekozen om de volgende vier effectieve behandelingen te testen tegen het wortellesie aaltjes Pratylenchus penetrans ( Pp) op duinzandgrond;

 • Japanse haver
 • Tagetes + Compost
 • Biologische grondontsmetting (BGO) + Compost
 • Chemische grondontsmetting (CGO)
 • Braak behandeling waarin geen behandeling is toegepast.

Alle behandelingen zijn toegepast in 4-voud op bruto veldjes van 25 m2. De hoeveelheden Pp (en andere plantparasitaire aaltjes) zijn bepaald voor en na de behandelingen. Door het ingraven van pathogenen en onkruiden in nylon zakjes tijdens de behandelingen konden de effecten van de behandelingen voor verschillende pathogenen worden vastgesteld.
Begin oktober 2010 zijn er narcissen geplant (gevoelig voor Pp wortelrot) om de effecten van de behandelingen te volgen. In juli 2011 zijn de narcissen geoogst en de bolopbrengsten vastgesteld. Er was een duidelijk effect van een aantal behandelingen op de narcisopbrengst.
Daarnaast zijn in 2011 monsters per veldje genomen om de effecten van de behandelingen 1 jaar na toepassing op plant parasitaire aaltjes en milieuaaltjes vast te stellen.

Vervolg 2012 – 2014

Aangezien er een aantal maatregelen zijn ingezet waarvan bekend is dat deze op dekzand gronden met een hoog organisch stof gehalte langdurig effecten hebben op de bodemweerbaarheid willen we dat ook vaststellen voor de duinzandgronden. Dit kan consequenties hebben voor de economische rentabiliteit van de toegepaste maatregelen op verschillende grondsoorten.

We willen daarom het volgende doen in 2012-2014:

 • Monitoring effecten op gewasgroei en aaltjes 
 • Vaststellen (set) van bodemfysische, bodemchemische en bodembiologische parameters (waaronder plant pathogene- en milieu-aaltjes) van de verschillende behandelingen (zie voorstel koepel Benutten van Bodemweerbaarheid). 
 • Optioneel: Herhalen van de behandelingen in 2013. Dit onderdeel is optioneel en moet gefinancierd worden vanuit de sectoren. Gezien de huidige ontwikkelingen met de Productschappen is het niet waarschijnlijk dat via deze weg aanvullende financiering beschikbaar zal zijn. 
 • Op basis van de tussenresulaten zal in de zomer 2013 met betrokken partijen worden overlegd over de voortgang van dit project.

Resultaten

 • Vakbladartikelen met beschrijving van resultaten, nieuwe adviezen tbv organisch stof management
 • Poster van het project met toelichting Bezichtiging en uitleg bij de veldproef voor op de PPO Kennisdag
 • Nieuwe resultaten en adviezen tbv strategie duurzame beheersing ziekten, plagen en onkruiden in de sierteelt updaten via de website
 • Bespreken resultaten ten behoeve van een goede formulering van adviezen passend binnen het handelingsperspectief van de teler op lezingen en discussie avonden

Publicaties