Project

Big data for healthy resources utilisation

Door de intrede van geavanceerde sensing- en monitoringtechnologie wordt in de agri-foodsector steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Internet of Things als ontsluiting voor digitale data. Er is sprake van Big Data als de data als 1) veel data (near) real-time en snel beschikbaar is, 2) dat afkomstig is uit meerdere bronnen en 3) deze data flexibel verrijkt kan worden met andere (ongestructureerde) data. Het verder ontwikkelen van kennis voor toepassing van deze technologieën is essentieel voor een duurzame toekomst van de sector, meer in het bijzonder op het gebied van resource efficiency. 

WLR en PRI willen primair als partner dienen om, gecombineerd met de domeinkennis, de big data te verzamelen, combineren en interpreteren om resource efficiency te ondersteunen. Om integratie over de verschillende disciplines te bewerkstelligen wordt in 2015 gekozen voor de casus resources feed-efficiency in de melkveehouderij. Dit vraagt om het samenbrengen van verschillende expertises als genetica, grasland beheer, en diergedrag/-gezondheid. Elke expertise komt met zijn eigen big data bijvoorbeeld DNA sequenties, drone data van percelen, en sensoren die gedrag en locatie van koeien meten.

Het bij elkaar brengen van de verschillende disciplines in deze casus is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van big data use, access en analyse. In 2016 kan deze case verder uitgebouwd worden en kan mogelijk ook naar water, energie en N- efficiency gekeken worden.

Voor de varkenshouderij zal in 2015 eenzelfde casus gedefinieerd worden, die big data gebruik in verschillende disciplines samenbrengt. Ook hier worden voer, water, energie, arbeid, antibiotica en N bekeken om tot een goede brede case te komen waarin het business perspectief voor een samenwerkende (kennis)keten naar voren komt.

Publicaties