Project

Bijdragen van zzp-ers aan good practices

Een groeiend aantal ZZP-ers zet zich als wandelcoach, natuurcoach, tuintherapeut of werkbegeleider op zorgtuinen en -boerderijen gericht in op verbetering van de mentale gezondheid van patiënten, vanuit de overtuiging van een helende werking van natuur. Er is nog relatief weinig bekend over hun invloed op gezond gedrag. Doel van dit onderzoek is het verkennen van de bijdrage die ZZP-ers in de groene zorg leveren aan het herstel van patiënten met klachten op het vlak van mentale gezondheid (stress, overspannenheid, burn-out).

Doelstelling

Doel van dit onderzoek is het meetbaar maken van de invloed die zzp’ers in de groene gezondheidszorg hebben op gezond gedrag en een gezonde leefomgeving. Het ministerie van EZ (voorheen EL&I) heeft de ambitie om de bijdrage van natuur aan de gezondheid van mensen te vergroten. Dit om kosten te besparen in de gezondheidszorg en om het welbevinden te bevorderen. Om deze ambitie mogelijk te maken, is het van belang om artsen en andere zorgverleners hierbij te betrekken.

Om huisartsen, specialisten en andere professionals in de niet-groene zorg mee te krijgen, moet er meer wetenschappelijk bewijs op tafel komen over het effect van natuur op gezondheid. Dit project levert belangrijke bijdragen voor de nog relatief onbekende wereld van zzp’ers. Veel van hen zetten zich in de dagelijkse zorgpraktijk gericht in op mentaal en fysiek welbevinden vanuit de overtuiging van een helende werking van de natuur.

Plan van aanpak

Bij dit verkennende project is het niet reëel om harde bewijslast boven tafel te krijgen over de invloed van zzp’ers in de groene zorg. Wel is het streven van de onderzoekers om via het project aanwijzingen van een mogelijke invloed naar voren te krijgen. Dit door het begrip ‘invloed’ nader invulling te geven in de zin van:

  • bereik in termen van aantal aanbieders en aantal cliënten
  • ervaren meerwaarde door mensen die deze groene zorg afnemen 
  • impact volgens professionals in de gezondheidszorg.

Het project loopt in de eerste helft van 2013 en kent de volgende fasen:

  1. schrijven projectplan
  2. quick scan van bereik groene zorg: Inventarisatie van de zorgvelden waarbinnen zzp’ers werkzaam zijn
  3. visie van sleutelfiguren over impact groene zorg
  4. ervaringen van afnemers van groene zorg 
  5. expertmeeting 
  6. rapportage

Bij de start van het onderzoek is contact gezocht met de Beroepsvereniging Groene Zorg. Dit om samen op te trekken voor keuzes die gemaakt worden omtrent te benaderen professionals (fase 2) en te selecteren praktijken van zzp’ers voor het benaderen van hun cliënten voor het retrospectieve onderzoek naar ervaren effecten (fase 3). 

Resultaten

De uitkomsten van de zes fasen helpen het ministerie van EZ bij keuzes om good practices van zzp'ers te agenderen in de wereld van gezondhedszorg