Project

Biodiversiteit en voedselsystemen

Klimaatverandering vergroot de kwetsbaarheid van voedselsystemen. Bij voortgaande klimaatverandering is de verwachting dat de kans op waterschaarste, verzilting, wateroverlast, bodemerosie en biodiversiteitsverlies toeneemt. Hierdoor worden risico’s van verminderde gewasopbrengsten, afname in voedselkwaliteit en -aanbod en daarmee hogere voedselprijzen steeds groter. Tegelijkertijd worden actoren in voedselsystemen gevraagd de emissie van broeikasgassen te verlagen, de biodiversiteit te waarborgen en te bewegen richting kringloop landbouw zonder daarbij de steeds toenemende claim op land uit het oog te verliezen.