Project

Biodiversiteit in de stad

Nederland zelf stelt zich ten doel dat in 2020 voor alle in 1982 in Nederland van nature voorkomende soorten (en populaties) de condities voor instandhouding duurzaam aanwezig dienen te zijn.
Om het belang voor steden voor biodiversiteit ook echt goed te borgen, is meer aandacht nodig voor de condities die stedelijke natuur nodig heeft vanuit doelstellingen omtrent bescherming en beleving van biodiversiteit.

Doelstellingen project

De hoofddoelen van het onderzoek zijn:

 • Inzichtelijk maken wat de stad aantrekkelijk maakt voor biodiversiteit, en waarom?
 • Inzichtelijk maken welk type initiatieven in Nederland wordt er genomen voor behoud en beleving van de stedelijke biodiversiteit: actoren en hun handelingsperspectieven.
 • Schetsen waar de specifieke meerwaarde van de Rijksoverheid kan liggen in het ondersteunen van behoud en beleving van de stedelijke biodiversiteit

Aanpak en tjdspad

Tijdspad (2013):

 • Jan-Feb - Werkplan
 • Mrt-Jun - Literatuur zoeken, verzamelen beeldmateriaal en actoren benaderen
 • Juni >> indien mogelijk (nog afstemmen in komende maanden): input leveren voor groene tafel lokale bestuurders.
 • Jul-Sep – Analyse literatuur en bronnen, opzetten van overzichten
 • Okt-Nov – Posters, brochure of digitale communicatievorm en notitie samenstellen
 • Okt/Nov – presentatie posters & brochures op Nationale Groendag
 • Dec – Producten opgeleverd (15 december 2013)

Aanpak:

 • Search van internationale literatuur over relaties tussen fysieke stad, biodiversiteit en onderliggende ecologische processen (e.g. Breuste et al. 2008). 
 • Een beknopte search van nationale bronnen over stedelijke actoren (maatschappelijk krachtenveld) in relatie met functioneren stad en met acties voor biodiversiteit (zie Snep & De Vries 2011). 
 • Raadplegen van maatschappelijke actoren voor input. 
 • Opstellen van overzichten op basis van literatuur en bronnen. 
 • Verzamelen van beeldmateriaal van stedelijke biotopen en soorten. 
 • Verwerken van overzichten en beeldmateriaal in posters of digitale communicatievorm. 
 • Samenstellen van brochure of digitale communicatievorm met handelingsperspectieven voor maatschappelijke actoren (zie Snep et al. in prep; Timmermans & Snep 2012).
 • Schrijven van beknopte notitie over positie rijksoverheid op gebied van stedelijke biodiversiteit.
 • Meedenken over thema Stedelijke Biodiversiteit op Natuurtop in juni 2013.

Raadplegen maatschappelijke en wetenschappelijke actoren gaat o.m. via afstemming met onderstaande evenementen en projecten:

Resultaten (beoogd)

 • Communicatie (poster, app) over de stad als habitat voor plant en dier: wat zit waar, en waarom? Visueel aantrekkelijk, eenvoudig te begrijpen, uitnodigend om op te hangen. 
 • Communicatie (brochure, website) met handelingsperspectieven voor de diverse stedelijke actoren: wie kan wat doen, waarom, en waar draagt het aan bij? Overzicht van op welke terreinen welke actoren een sleutelrol vervullen, en welke acties nodig van hen nodig zijn om stedelijke biodiversiteit te versterken. 
 • Beknopte interne notie over meerwaarde van Rijksbetrokkenheid bij Nederlandse praktijk op vlak van de stadsbiodiversiteit.
 • Samenvatting onderzoek voor web site en/of magazine Kennis-on-Line.