Project

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk

Wereldwijd, ook in Nederland, gaat de biodiversiteit zo sterk achteruit dat de fundering van onze economie wordt bedreigd, evenals voedselzekerheid en kwaliteit van leven. De akkerbouw kan een onderdeel zijn van de oplossing en bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Daarvoor is nodig dat biodiversiteitsprestaties meetbaar worden gemaakt en akkerbouwers weten wat ze kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw maakt deze prestaties meetbaar en maakt het mogelijk dat akkerbouwers daarvoor worden gewaardeerd en beloond door verschillende partijen.  

Beloningen

Het doel is om in deze publiek-private samenwerking (PPS) de kritische prestatie indicatoren (KPIs) van de Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw (BMA) te ontwikkelen en te testen. De BMA maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld verwerkers van akkerbouwproducten, banken, overheden en/of andere partijen een (financiƫle) beloning geven aan akkerbouwers met een goede biodiversiteitsscore als maat voor verduurzaming van het bedrijf in haar omgeving. Stapeling van beloningen dient daarbij mogelijk te zijn om het voor de akkerbouwer aantrekkelijk te maken om in te zetten op meer biodiversiteit. Daarnaast geeft de monitor de akkerbouwer handelingsperspectief hoe bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

Samenwerking

De Brancheorganisatie Akkerbouw, Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en de provincie Groningen hebben, in afstemming met diverse akkerbouwpartijen, het initiatief genomen om de ontwikkeling van de Biodiversiteits-Monitor op zich te nemen. Dit is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en een essentieel middel voor het realiseren van de ambities van het Deltaplan. De PPS is noodzakelijk om met experts van Wageningen Research en het Louis Bolk Instituut te kunnen samenwerken voor de benodigde wetenschappelijke onderbouwing van KPIs, te maken keuzes en benodigd onderzoek onder andere naar de interactie tussen de verschillende KPIs en hun gezamenlijke invloed op biodiversiteit.

Publicaties