Project

Biodiversity and ecosystem goods and services

Het project heeft als doelstelling” kennis" (in de vorm van modellen, analyses, de achterliggende data, en daaruit voortvloeiende conclusies) aan te dragen om antwoord te (kunnen) geven op de (vragen rond) de relaties tussen biodiversiteit, ecosysteem goederen en diensten en het duurzaam en optimaal gebruik ervan.

Doelstelling project

Het PBL kan de (beoogde) resultaten gebruiken in verdere ontwikkeling van het instrumentarium voor beleidsanalyses, die gepubliceerd worden in o.a. Balans van de leefomgeving en in toepassingen voor (beoordelingen van) MKBA studies.

Aanpak en tijdspad

  1. Fase 1 Definitiefase is afgerond, en deels in het interimrapport gerapporteerd.
  2. Fase 2 Samenvatting en analyse van bruikbaarheid van de resultaten van de meta-analyse voor bossen is afgerond en apart gerapporteerd.
  3. Fase 3 Ontwikkeling en illustratieve voorbeelden van verschillende methoden om optimaal gebruik af te wegenbenaderingen 1,2 en 3 zijn in uitvoering genomen, maar niet intergraal afgerond. De bevindingen worden in een Wot rapport vastgelegd. Een "Concept-Rapport" zal worden  voorgelegd aan de opdrachtgever per 1 maart 2013.
  4. Benadering 4 Vergelijken van efficiency van productie van verschillende diensten via Pareto optimum schattingen is geheel apart door PBL in uitvoering. De capaciteit en tijd om het in het project te integreren was niet beschikbaar.
  5. Benadering 5 Vergelijken van locale (en regionale)  demand en supply van ecosysteem diensten is vervallen als projectonderdeel, maar de activiteit wordt in aangepaste vorm ondergebracht in een door het Min. I&M gevraagd en betaald project Nationale Ecosysteemdiensten Assessment.

Publicaties