Project

Biomimicry

Veel proces- en productontwerpen ontlenen ideeën en principes aan voorbeelden in de natuur. Het bewust zoeken naar en verwerken van dergelijke natuurlijke inspiratie wordt aangeduid als biomimicry. Toepassingen zijn onder meer te vinden in gebouw- en interieurontwerp, bewegingswetenschappen, energieproductie en robotica, maar het gaat veel breder.

De natuur kan dus worden gezien als een nog immer voortdurende en belangrijke bron van innovaties en voortgaande economische groei. In het buitenland wordt al jaren flink in dit kennisveld geïnvesteerd, bijvoorbeeld door de Duitse overheid met tientallen miljoenen Euro. In Nederland is het onderwerp nog amper geagendeerd, laat staan structureel uitgewerkt. Naar buitenlands voorbeeld wordt op dit moment in Nederland door een aantal private en publieke partijen biomimicry  als kennisdomein verder georganiseerd en geïnstitutionaliseerd.

Doelstelling

Veel proces- en productontwerpen ontlenen ideeën en principes aan voorbeelden in de natuur. Het bewust zoeken naar en verwerken van dergelijke natuurlijke inspiratie wordt aangeduid als biomimicry. Toepassingen zijn onder meer te vinden in gebouw- en interieurontwerp, bewegingswetenschappen, energieproductie en robotica, maar het gaat veel breder. Van oudsher zijn binnen het EZ-domein biotechnologie, farmacie en veredeling systematisch op zoek naar natuurlijke voorbeelden die tot proces- en productverbeteringen kunnen leiden.

Het doel van dit project is om binnen de Green Deal gerealiseerde focus en erkenning van biomimicry te prolongeren, consolideren en het plan van aanpak te implementeren. Daarnaast is het doel om deze economische waarde van de natuur optimaal te ealiseren door het stroomlijnen van de keten naar duurzame innovaties. Binnen het kader van het project zal hiertoe gewerkt worden aan de realisatie van een kennisinfrastructuur om dit te bereiken.

Werkwijze

Eerste fase: Kwantificering van economische effecten van biomimicry-innoaties en relatering aan economische waarde van natuur, raadplegen van bronnen ten aanzien van kennisinfrastructuur en globaal ontwerpen en implementeren van kennisinfrastructuur.

Fase 2: Toetsing van globaal ontwerp bij stakeholders.

Fase 3: Uitwerken van de aanbevelingen van de kennisinfrastructuur in samenwerking met stakeholders, consequenties op economische waardering bepalen en communicatie van bevindingen, uitbreiding en participatie.

Resultaten

Uiteindelijk zal een rapport worden opgeleverd met daarin

  • Een overzicht van relevante bronnen rond kennisinfrastructuur
  • Aanbevelingen ten aanzien van de kennisinfrastructuur rond biomimicry
  • Een inschatting van de economische waarde van natuur via de route van innovaties die op natuurlijke voorbeelden zijn gebaseerd.

Wellicht nog belangrijker dan het rapport is het faciliteren van de processtappen, ontmoetingen en communicatie daaromheen. De regie daarover ligt buiten dit project, onder meer bij de Stichting Biomimicry en aangesloten partners. Daarom zal vanuit dit project actief worden bijgedragen aan te organiseren bijeenkomsten, overleggen en communicatie.