Project

Biorefinery & Chains 1

Het programma Biorefinery & Chains heeft de ambitie de benodigde kennis, technologie en andere bouwstenen voor de duurzame coproductie van food, feed en non-food producten te ontwikkelen, waarmee in de behoeftes van de wereldbevolking in 2050 kan worden voorzien. Het programma voorziet in een geïntegreerde aanpak waarbij. vanuit een grondstoffenplan 2050, de ontwikkeling van continu-verbeterende supply chains. de hiervoor noodzakelijke technologie-ontwikkeling (b.v. op het gebied van bioraffinage) en de optimale toepassing van biomassa (resource efficiency, resource effectiveness) centraal staat.

In onderzoekslijn 1 wordt een grondstoffenplan voor de komende decennia ontwikkeld. De totale behoefte van de wereldbevolking voor biomassa (opgedeeld naar biomassa-componenten: koolhydraten etc.) voor voeding, veevoer, energie én materialen/chemicaliën wordt onder verschillende ontwikkelingsscenarios tot 2050 in kaart gebracht, globaal, continentaal, nationaal en regionaal. De gegevens voor deze demand-map zijn deels voorhanden uit eerdere studies; het overige deel wordt in deze onderzoekslijn geïnventariseerd.

Biocommodity-grondstoffenmatrix

Daarnaast wordt een biocommodity-grondstoffenmatrix ontwikkeld, waar voor verschillende grondstoffen (gewassen, hout) de samenstelling, marktvraag/verwaardingsopties, keuzecriteria voor verwaarding, en huidige en mogelijke toekomstige commodities worden uitgewerkt.

De demand-map en de biocommodity-grondstoffenmatrix worden vervolgens gekoppeld in een model met als doel de optimalisatie van biomassa-toepassingen (biomassa-rangeerterrein).

Resultaten

Inzicht in het totale systeem maakt beter geoptimaliseerde supply-chains/networks mogelijk, en een optimalere verwaarding en daarmee verminderde footprint van biomassa. Ook wordt het sluiten van kringlopen beter mogelijk op verschillende schaalniveaus. Inzicht in de toekomstige vraag naar biomassa en optimale inrichting van de supply-networks ondersteunt de discussie over maatschappelijke keuzes die in de toekomst moeten worden gemaakt en geeft richting aan de ontwikkeling van bioraffinage/conversie-technologieën.

Publicaties