Project

Biorefinery & Chains 2

Het programma Biorefinery & Chains heeft de ambitie de benodigde kennis, technologie en andere bouwstenen voor de duurzame coproductie van food, feed en non-food producten te ontwikkelen, waarmee in de behoeftes van de wereldbevolking in 2050 kan worden voorzien. Het programma voorziet in een geïntegreerde aanpak waarbij. vanuit een grondstoffenplan 2050, de ontwikkeling van continu-verbeterende supply chains. De hiervoor noodzakelijke technologie-ontwikkeling (b.v. op het gebied van bioraffinage) en de optimale toepassing van biomassa (resource efficiency, resource effectiveness) centraal staat.

Binnen onderzoekslijn 2 'Redesign and Integration of Adaptive Food & Biobased Value Chain Networks' is de doelstelling om te komen tot een nieuw ontwerp en inrichting van ketens die voedsel- en biobased ketens met elkaar verbinden in adaptieve keten-netwerken. Door geavanceerde modellen en tools te ontwikkelen en deze toe te passen zal inzicht worden gegeven in de ketenprocesstappen, en in de efficiëntie en effectiviteit van de beschikbare biomassa gegeven de gekozen toepassing. Daarbij zal een koppeling worden gemaakt met de toekomstige vraag naar food- en non-food producten (onderzoekslijn 1). Toepassing van het model in de conceptuele ontwikkeling van de zogeheten resource efficient cities (zero-waste), en de verbinding met circulaire biomassa ketens in de metropolitane gebieden is voorzien in onderzoekslijn 2.

Onderzoeksvragen

De onderzoekslijn omvat verschillende strategische onderzoeksvragen (lange termijn horizon) gecombineerd met tactische onderzoeksvragen (één tot enkele jaren). Deze reflecteren enerzijds het lange termijn karakter van de transitie naar een circulaire bio-economie, maar ook de ambitie om deze onderzoekslijn in samenwerking met andere kenniseenheden en stakeholders uit de sector vorm en inhoud te geven

Publicaties