Project

Biorefinery & Chains

Ontwerp en inrichting van ketens die voedsel- en biobased ketens met elkaar verbinden in adaptieve keten-netwerken. Door geavanceerde modellen en tools te ontwikkelen en deze toe te passen zal inzicht worden gegeven in de ketenprocesstappen, en in de efficiëntie en effectiviteit van de beschikbare biomassa, gegeven de gekozen toepassing. Daarbij zal een koppeling worden gemaakt met de toekomstige vraag naar food- en non-food producten. Einddoel is transitie naar een circulaire bio-economie.

In 2016 wordt de focus in het onderzoek gericht op de informatiestromen, die nodig zijn om voor ketennetwerken de effecten zichtbaar te maken van de keuzes/transacties binnen een ketennetwerk in termen van resource efficiency en effectiveness. Inzicht in deze effecten zal ketenactoren ondersteunen bij het ontwerp van hun ketens en de afstemming ervan op hun afzetmarkt en specifieke ketennetwerk omgeving (o.a. functionaliteiten en verwerkingsroutes van de gebruikte grondstoffen, verwaarding van specifieke reststromen).

 

 

Publicaties