Project

Blootstelling bijen aan gewasbeschermings-middelen

Blootstelling van bijen aan schadelijke stoffen is een complex proces en daarom moeilijk om te onderzoeken. Daarnaast ontbreekt nog de nodige kennis om goede inschattingen te maken van blootstelling. Alterra ontwikkelt en verbetert een model hiervoor en voert veldexperimenten uit

Doelstelling

Bijdrage leveren in European Food Safety Authority (EFSA-)werkgroep aan de ontwikkeling en onderbouwing van methodiek voor het schatten van blootstelling van bijen.

Inventarisatie van bestaande kennis en identificatie van belangrijkste kennislacunes voor de meer realistische blootstelling (hogere waarden) van de blootstellingsbeoordeling voor bijen.

Blootstelling van bijen vindt plaats via:
  • pollen en nectar van behandelde gewassen en van gewassen in akkerranden
  • spuitdrift
  • stofdrift
  • guttatiewater
  • oppervlaktewater
  • plassen water op landbouwpercelen
  • honingdauw

Werkwijze

In mei 2012 is door de projectleider een guidance opinie over risicobeoordeling van bijen gepubliceerd. Daarna is een concept guidance document opgesteld. De werkgroep heeft vervolgens gewerkt aan ontwikkelen van een guidance voor blootstelling via guttatiewater, honingdauw, oppervlaktewater en water in plassen op het land.
De EFSA blootstellingsmethodiek wordt getrapt opgezet: eerst eenvoudige conservatieve benaderingen en daarna zo nodig ingewikkeldere meer realistische benaderingen.

Een Alterra-projectteam is gevormd en deze heeft een onderzoeksplan voor blootstelling van bijen geformuleerd voor 2013.

Het veldonderzoek bestaat uit twee delen: ontwikkeling van een model voor concentraties in nectar en pollen die de bijenkast in komen en uitvoeren van een veldexperiment om dit model te toetsen of te kalibreren.

Resultaten

Risico’s bij consumptie van nectar en pollen in de bijenkast zijn vermoedelijk de meest bepalende factor voor het totale risico. Andere belangrijke factoren zijn consumptie van honingdauw en drinken van water.

Enkele publicaties in het EFSA Journal zijn in 2012 verschenen.