Project

Blootstelling van omwonenden in het kader van EU en NL toelating

Verbetering van de bestaande beoordelingsmethodieken voor blootstelling van toepassers, arbeiders, omstanders en omwonenden.

In het kader van het EU project BROWSE wordt gewerkt aan de ontwikkeling van modellen en scenario"s voor de evaluatie van de blootstelling van deze groepen aan gewasbeschermingsmiddelenconcentraties in de lucht als gevolg van landbouwkundig gebruik.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de implementatie van de nieuwe richtlijn 1107/2009 m.b.t. de autorisatie van gewasbeschermingsmiddelen en de EU strategie voor duurzaam gebruik van deze middelen. Kennisbehoefte bestaat aan 1) kritisch doorlichten van de modellen die momenteel in de beoordeling gebruikt worden, 2) verbetering en verdere ontwikkeling van modellen in de risicobeoordeling en 3) de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde beoordelingsmethodieken voor het risico voor bovengenoemde groepen aan blootstelling.

Doelstelling project

Bijdragen aan ontwikkeling van een up-to-date methodiek voor de blootstelling van omstanders en omwonenden op NL en EU niveau.


Publicaties