Project

Bodem en Water als duurzame productiefactoren voor akkerbouw en veehouderij

De bodem als productiefactor staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. In de akkerbouw is sprake van een sluipende achteruitgang van de bodemkwaliteit, waardoor het opbrengend vermogen van de bodem daalt. Werd voorheen een matige bodemkwaliteit gemaskeerd door hogere bemestingsgiften, de hedendaagse bemestingsnormen maken dit niet meer mogelijk.In de melkveehouderij was de bodem (en bodemkwaliteit) nooit echt een aandachtspunt, totdat ook daar toenemende problemen werden vastgesteld. Met afschaffing van het melkquotum zijn veel melkveehouders zich bewust dat bij uitbreiding van de veestapel er meer voer van eigen land moet komen met minder input. Vakmanschap rond bodembeheer moet daarom versterkt worden.

Momenteel lopen er in de diverse regios veel projecten (zoals praktijknetwerken met telers en langjarig systeemonderzoek) gericht op de bodem. Voor melkveehouderij gaan de initiatieven voornamelijk over bodemkwaliteit en hoe de kwaliteit aan de belangrijkste functies een bijdrage kan leveren, toegespitst op zand, veen en klei. In de open teelten lopen diverse (systeem)proeven met aandacht voor o.a. verhoging van organische stof, grondbewerking, bodemgezondheid, bodemverdichting (opheffen), irrigatie en variatie zuurgraad van de bodem. 

In de projecten zijn veelal telers en veehouders de trekker van de initiatieven, zijn ketenpartijen aangehaakt (met het oog op kwaliteit en volume van de grondstofstroom) en is een breed scala van kennispartijen actief.

Doel

  1. het structureren van het bestaand lesmateriaal vanuit een integrale bodemvisie, waarbij gehandeld wordt vanuit een integrale benadering van fysische, chemische en biologische bodemaspecten en het toevoegen van nieuwe kennis en inzichten op onderdelen. Met een nieuwe integrale visie moet de oude kennis opgeschud worden om passend te zijn in de nieuwe structuur.
  2. Ontwikkelen van inspirerende praktijkleeropdrachten vanuit de integrale visie op het gebied van bodem en water, in zowel de akkerbouw als de melkveehouderij.

Deliverables

Resultaat/product onderdeel 1 – Gestructureerd basismateriaal:

  • een via Groen Kennisnet ontsloten structuur volgens principes van de integrale visie op bodem met lesstof en materialen over de bodem met verbindingen naar bestaande producten in onderwijs of uit onderzoek.

Resultaat/product onderdeel 2 - Praktijkleeropdrachten:

  • beschrijving van structuur voor praktijkleeropdrachten incl. overzicht
  1. meetmethoden relevant voor beoordelen en detecteren van bodemproblemen.
  2. hulpmiddelen voor analyseren van meetresultaten
  3. oplossingsmethoden van veel voorkomende bodemproblemen (incl. wanneer toepasbaar).
  • drie uitgewerkte casussen via Groen Kennisnet ontsloten.

Publicaties