Project

Boeiende Beekdalen (Lumbricus)

Dit onderzoek maakt deel uit van de pijler "Boeiende Beekdalen" in het Programma Lumbricus. Lumbricus zet in op een klimaatrobuuste inrichting van het regionale bodem- en watersysteem door Building with Nature. Het succesvol gebruiken van Building with Nature principes op grote schaal vergt gedegen inzicht in het functioneren van het systeem en een andere benaderingen van planning, implementatie en omgang met risicos. Boeiende Beekdalen richt zich op deze kennisuitdagingen, en richt zich op optimale benutting van natuurlijke processen voor ontwikkeling en beheer van beken (en kleine rivieren), in de beken zelf en in de beekdalgronden die binnen het hydrologische beïnvloedingsgebied vanuit de beek gezien liggen.

De pijler Boeiende Beekdalen richt zich op het benutten van natuurlijke processen (Building with Nature) en het ontwikkelen van een operationele set van Building With Nature maatregelen om ecologische en waterkwaliteitsdoelen te bereiken.

Experimenten

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van real-time experimenten in vier proeftuinen: de Agger, Raam en Groote Molenbeken in Zuid-Nederland en het stroomgebied van de Vecht met de satellietgebieden Vechterweerd en Vilsteren in Oost-Nederland.

In 2016 worden de potenties verkend door een 'Rapid Assesment' in vier proeftuinen en wordt invulling gegeven aan het onderdeel morfologie in de systeem-analyse, die in vier de proeftuinen wordt uitgevoerd. Het Handboek Geomorfologisch Beekherstel  (STOWA 2015) geeft een stappenplan voor de bepaling van het doelsysteem. Na 2016 worden de maatregelen verder verkend.

Het eindresultaat van het deelprogramma Boeiende Beekdalen krijgt de vorm van een handboek voor de ontwerper van bouwen met de natuur. Dit onderzoek geeft invulling aan de morfologische paragraaf in dit handboek.

Publicaties

Gerelateerd dossier