Project

Borging voorzieningszekerheid grondstoffen

Nederland is naast een groot agrarisch exportland ook een grote importeur van landbouwgrondstoffen. In diverse rapporten wordt gewezen op de kwetsbaarheid van Nederland. mocht die aanvoer van grondstoffen om wat voor reden dan ook (natuurrampen, marktontwikkelingen, beleidskeuzes, geopolitieke krachten) onder druk komen staan.

Doelstellingen project

Inzicht geven in de kwetsbaarheid van ketens voor verstoorde invoer van grondstoffen en wijze waarop die kwetsbaarheid zou kunnen worden verminderd, onder andere door overheidsbeleid.

Aanpak en tijdspad

Een groot aantal ontwikkelingen kunnen de toevoer van (agro)grondstoffen naar Nederland verstoren, en ook de mogelijke impact van calamiteiten (natuurrampen, sterke terugval van soja-import) uitgewerkt. Op basis van die analyses worden vervolgens een tiental aanbevelingen gegeven hoe de overheid en de sector hierop zouden kunnen reageren. Dit onderzoek is bedoeld om een aantal van de opties op hun economische implicaties (kosten en voordelen) te beoordelen.

Er zal op korte termijn verdere vraagarticulatie volgen waarna een opzet voor de aanpak zal worden uitgewerkt.

Resultaten

Rapportage van de resultaten van de studie en presentatie aan de doelgroep.