Project

Bossen langs infrastructuur

De algehele ambitie is de additionele CO2 vastlegging te bereiken in het Nederlandse bosbeheer incl. houtketen zoals die is opgenomen in het regeerakkoord ter grootte van 1.5 miljoen ton CO2/j in 2030. We realiseren ons dat maatregelen in de bos en houtketen tijd vergen en het CO2 effect soms pas over jaren zichtbaar wordt, maar daar staat tegenover dat het effect zeer langdurig kan zijn en er andere positieve effecten ontstaan voor bijvoorbeeld biodiversiteit, recreatie of grondstoffen voor de bio-economie. De pilots zijn een eerste belangrijke stap in de richting van realisatie van de ambities van het kabinet.

Rijkswaterstaat heeft de ambitie bij te dragen aan de transitie van Nederland naar een circulaire economie. Het gaat daarbij onder andere om stromen van gras en hout in te zetten in hoogwaardige grondstoffen en energie. Zij streeft deze ambitie na in samenwerking met partners waaronder de verschillende overheden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschappen. Klimaatslim beheer en uitbreiding van houtige beplantingen langs de infrastructuur van RWS, waarvan het hout veredeld kan worden door modificatie, sluit naadloos aan bij deze ambitie.

Het doel van deze pilot is deze een demonstratieproject te starten met deze vorm van klimaat- en houtslimme bosuitbreiding op de terreinen van RWS, aan te geven waar dat in de toekomst uit te breiden is, en welke hout- en groeiplaatskenmerken de geschiktheid van veredeling van het hout bepalen voor hoogwaardige toepassingen in de houtketen.

Publicaties