Project

Broeikasemissies veenbodems

Verkenning naar de mogelijkheden voor verdere detaillering van de broeikasgasemissie rapportage voor veengronden om mitigatie inspanning zichtbaar te maken in de nationale emissie cijfers.

 

Vanuit het EU LULUCF besluit moeten landen in aanloop naar 2020 werken aan het opzetten van een methodiek voor het rapporteren van broeikasgasemissies uit akkerland en graslandbeheer. Vermindering van emissies uit veengronden kan een potentiele bijdrage leveren aan het genereren van credits van naar schatting 1 Mton CO2-eq per jaar. In de huidige systematiek wordt echter gewerkt met één vaste emissie factor die onafhankelijk is van het beheer van deze veengronden. Er is dus behoefte aan verfijning van de methodiek om mitigatie inspanning zichtbaar te maken in de nationale emissie cijfers. Het doel van dit project is het verkennen van de mogelijkheden om vermindering van broeikasgasemissies uit veengronden de emissieregistratie tot uitdrukking te laten komen. Dit project bestaat uit drie activiteiten: 1. Verkenning van de opties gebaseerd op het PBL rapport over veengronden, 2. Literatuuronderzoek effect emissie reducerende maatregelen in veengronden en 3. Aanbevelingen en rapportage. Implementatie van de voorgestelde verbeterde systematiek zou met additioneel budget in 2018 kunnen worden uitgevoerd.

Publicaties