Project

Brongerichte emissiemaatregelen bestaande varkensstallen

In het Regeerakkoord heeft het kabinet 200 miljoen gereserveerd voor een warme sanering van de varkenshouderij. In het Hoofdlijnenakkoord van 7 juli 2018 is afgesproken dat de Coalitie vitalisering varkenshouderij in overleg met LNV, de betrokken provincies en VNG het initiatief neemt voor een meerjarig innovatie- en versnellingsprogramma voor een brongerichte verduurzaming van varkensstallen.

Doel

Doelstelling is dat schadelijke emissies uit varkensstallen zoveel mogelijk brongericht en integraal worden voorkomen. Hiermee worden gezondheidsrisico's verminderd voor de leefomgeving en voor varkenshouders en dieren door een beter stalklimaat. Door aanpassing van bestaande stallen kan de grootste impact worden bereikt.

Maatregelen voor bestaande stallen

De provincie Noord-Brabant, waar circa 50% van de Nederlandse varkens worden gehouden, heeft in haar transitiebeleid verduurzaming veehouderij bepaald dat alle bestaande varkensstallen vanaf 2022 moeten voldoen aan aangescherpte ammoniakeisen en dat de voorkeur daarbij uitgaat naar brongerichte maatregelen. Daartoe dienen uiterlijk 1-1-2020 ontvankelijke vergunningsaanvragen worden ingediend. Dit vereist een versnelling van de ontwikkeling van effectieve maatregelen voor bestaande stallen.

Benodigd inzicht

Voor de uitwerking van het innovatie programma is inzicht nodig in aangrijpingspunten en maatregelen voor brongerichte emissiearme maatregelen in bestaande varkensstallen, uitgesplitst naar de vier varkenscategorie├źn.

Het gaat hierbij om het perspectief van mogelijke maatregelen, impact op emissie, en de mogelijkheid maatregelen te combineren/stapelen, of te combineren met nageschakelde technieken. Daarnaast is inzicht gewenst in lopende initiatieven op dit terrein in Nederland en buitenland, en het ontwikkelingsstadium waarin deze zich bevinden. Ten slotte ligt er de vraag hoe deze initiatieven verder te brengen. 

Dit project richt zich op het vergaren van bovengenoemde inzichten in de vorm van een samenvattend document met tabellen om daarmee de invulling en uitvoering van het innovatie- en versnellingsprogramma technisch te ondersteunen.

Publicaties