Project

Bruine Bank stakeholderproces

De Bruine Bank gaat worden aangewezen als Natura 2000 gebied op de Noordzee vanwege de betekenis voor de zeevogelsoorten alk en zeekoet. Dit betekent dat menselijke activiteiten in het gebied het behouden of bereiken van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen van deze beide soorten niet in de weg mogen staan. Een van de bestaande menselijke activiteiten in het gebied betreft de staandwantvisserij. Aan IMARES is door EZ gevraagd een analyse te maken van de mogelijke effecten van de staandwantvisserij in het gebied op alken en zeekoeten. Vervolgens wordt in een stakeholdersproces een conflict analyse en zo nodig een analyse van de mitigerende maatregelen gedaan.

Dit betreft een bureaustudie door IMARES en LEI en 3 workshops met stakeholders over 1. Data analyse, 2. Conflict analyse, 3. Mogelijke maatregelen.

Doelgroepen

  • Ministerie van EZ
  • Ministerie van IenM
  • Staandwantvisserijsector
  • NGO's

Publicaties