Project

BwN Hondsbossche en Pettemer Zeewering

In dit project wordt geevalueerd hoe de zandige oplossing van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering functioneert. Er wordt gekeken naar de voorspelbaarheid van habitattypen (duinen), optimalisatie van het veiligheidsontwerp en meewegen van beleving. Project van HWBP, HHNK en EcoShape.

Doel van het project

In dit project, mede in opdracht van HWBP, HHNK en EcoShape, wordt geĆ«valueerd hoe de zandige oplossing van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) functioneert. Het achterliggende doel van het HPZ-innovatieproject is het bevorderen (sneller en efficiĆ«nter gerealiseerd krijgen) van de toepassing van zandige voorlandoplossingen door het beschikbaar maken van gedocumenteerde ervaringen bij HPZ m.b.t. habitatontwikkeling en omgevingseffecten. Er wordt gekeken naar de voorspelbaarheid van habitattypen (duinen), optimalisatie van het veiligheidsontwerp en meewegen van beleving.

De voorspelbaarheid van habitatontwikkeling is belangrijk bij aanlegprojecten omdat duidelijkheid over de ontwikkeling minder discussie geeft en de doorlooptijd van de voorbereiding van de aanleg verkort van een zandige versterking.

Ontwerp HPZ

Het ontwerp van de HPZ is op een aantal punten iets groter ontworpen dan in fysiek opzicht nodig zou zijn (conform de uitvraag en de vigerende ontwerp- en beleidsregels). Indien er een breed gedragen inzicht is dat de te verwachten ontwikkeling voldoende robuust is, dan kan bij een volgende toepassing van zandige versterking aan de kust het ontwerp op dit punt gereduceerd worden.

Het beeld dat zandige versterkingen over het algemeen gewaardeerd worden als een mooie, moderne vorm van dijkversterking lijkt door de HPZ te worden versterkt. Maar tegelijker tijd kan de directe omgeving last hebben van vrij specifieke effecten van een zandige versterking.

Relevantie projectresultaten

De resultaten van het project zijn relevant voor beheer en ontwerp en daarmee direct van belang voor:

  • HHNK als beheerder van de waterkering (omdat het ontwerp en beheer van deze en andere keringen beter kan worden ingericht);
  • HWBP/RWS als financier van lopende en toekomstige versterkingen omdat hiermee de toepasbaarheid van zandige oplossingen kan worden bevorderd.

Publicaties