BwN IJsselmeer

Project

BwN IJsselmeer

Het beheer van het waterpeil van het IJsselmeer gaat veranderen. Eén van de deltabeslissingen die in 2015 door de Delta Commissaris aan het parlement zal worden voorgelegd gaat over het peilbeheer van het IJsselmeer. De belangen van gemeenschappen langs de Friese kust bij het peilbeheer zijn zeer groot. Dat komt door de buitendijkse gebieden, die grote waarden vertegenwoordigen voor natuur, voor recreatie en voor industrie.

Partijen in Fryslan maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van de buitendijkse gebieden in het licht van mogelijke verhoging van peilen en dat is één van de redenen waarom zij bijdragen aan innovatie van het kustbeheer. Een voorbeeld is de aanleg van experimentele zandmotoren die tijdens de eerste fase van Building with Nature zijn aangelegd.

Innovatie wordt overigens niet alleen belangrijk gevonden vanuit zorg voor de toekomst, maar ook om kansen voor ontwikkeling te benutten. Zo draagt de zandmotor voor de Workummerbuitenwaard bij aan vernieuwingsprocessen van de kust van het Natura 2000 gebied, die habitats creëren voor pioniervegetaties. En ontstaan er – op andere locaties - mogelijkheden om stranden te vergroten ten behoeve van recreatie, ook worden vooroevers, vanwege hun golfdempende werking interessant gevonden om een bijdrage te leveren aan een adaptieve en meer natuurlijke manier van kustverdediging.

Het waterpeilbeheer van het IJsselmeer gaat veranderen. De belangen van gemeenschappen langs de Friese kust zijn hierbij zeer groot. Dat komt door de buitendijkse gebieden, die grote waarden vertegenwoordigen voor natuur, recreatie en industrie. Partijen in Friesland maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van de buitendijkse gebieden in het licht van mogelijke verhogingen van waterpeilen. Binnen de innovaties van het kustbeheer is de aanleg van experimentele zandmotoren voorzien. Dit biedt kansen voor partijen. Zo draagt de zandmotor voor de Workummerbuitenwaard bij aan vernieuwingsprocessen van de kust van het Natura 2000 gebied, die habitats creëren voor pioniervegetaties. Op andere locaties ontstaan mogelijkheden om stranden te vergroten voor recreatie. Ook worden vooroevers, vanwege hun golfdempende werking, interessant gevonden om een bijdrage te leveren aan een adaptieve en meer natuurlijke manier van kustverdediging.

Doelstelling

  1. het bepalen van de effecten van beide zandmotoren op waterveiligheid, ecologie en economie,
  2. het identificeren van faal- en succesfactoren van de zandmotoren,
  3. het identificeren van mogelijkheden voor opschalen voor de Friese kust.

Resultaat

Beoogd zijn monitoringsrapportages en een rapportage modelstudie met resultaten van zandtransportberekeningen. Tevens maken onderzoekers een verkenning van mogelijkheden voor opschaling. Naast twee governance workshops volgen twee wetenschappelijke artikelen. Het project levert tevens materiaal op voor Integraal Waterbeheer onderwijs aan de Wageningen UR.

Producten

  • Monitoringsrapportages: Elk jaar wordt een beknopte rapportage opgesteld waarin de monitoringsgegevens worden gerapporteerd aan de stuurgroep die dit project begeleidt
  • Rapportage modelstudie: De modelsimulatie voor de kust van Hindeloopen gin 2014 tot een publieksvriendelijke rapportage waarin de de resultaten van zandtransportberekeningen worden beschreven en gevisualiseerd.
  • Verkenning mogelijkheden voor opschaling concept BwN naar regionale wateren: In 2013 wordt minimaal 1 workshop georganiseerd om het Buidling with Nature concept toe te passen voor een regionaal watersysteem. Als dit succes blijkt te zijn wordt ism de waterschappen hiervoor een plan uitgewerkt.
  • Medio 2014 wordt – als de stuurgroep daartoe besluit - door het consortium een (bestuurlijk) symposium georganiseerd hetgeen resulteert in een gezamenlijke visie/boodschap richting het Deltaprogramma.
  • Er wordt een beknopte en publieksvriendelijke rapportage opgesteld over de aanleiding, doel en (monitorings)resultaten van de Zachte Zandmotor in het IJsselmeer. Deze informatie wordt ontsloten via de wiki van Ecoshape.

Publicaties