Project

Bycatch: bane or boon?

<p>It is theoretically possible that killing small fish can lead to more large fish, because it speeds up the growth rate and growth efficiency of the survivors (van kooten et al 2007). bycatch of undersized fish is an important source of mortality for small individuals of some commercially exploited species. This leads to the question if discarding could be an important mechanism speeding up the growth of larger, harvestable fish.</p>

Het is theoretisch mogelijk dat het doden van kleine vissen leidt tot meer grotere vissen, want het versnelt de groei en de groei-efficiëntie van de overlevende vis (van Kooten et al 2007). Bijvangst van ondermaatse vis is een belangrijke oorzaak van de sterfte van kleine individuele vissen van sommige commerciële vissoorten. Dit roept de vraag op of ‘discarding’ niet een belangrijk stimulans is voor het snel laten groeien van grotere vissen.

Het doel van dit project is om te laten zien hoe ‘discarding’ van ondermaatse vis (zoals veroorzaakt bij het vangen van commerciële vis) groeipatronen verandert, en onder welke voorwaarden het de productie van oogstbare biomassa in een visbestand kan verhogen . Individuen van een aanzienlijk aantal commercieel geëxploiteerde vissoorten vertonen dichtheidsafhankelijke groei (Lorenzen & Enberg 2002) . Dit betekent dat de groei vertraagt als het bestand groot is. Ook is aangetoond dat de sterfte van jonge individuen in dergelijke systemen de grootte en de hoeveelheden volwassen individuen kan verhogen (Van Kooten et al. 2007). Potentieel betekent dit dat het doden van jonge vis door bijvangst daadwerkelijk de groei van de resterende vis kan bevorderen en de productie van commerciële volwassen vis verhoogt. Bijvangst kan derhalve niet alleen het verwijderen van onbruikbare biomassa zijn maar ook de productie van grote vis stimuleren. In dit project willen we bestuderen hoe de selectiviteit van het vistuig en de minimummaat bij aanlanding van invloed zijn op de rol van de bijvangst in de productie van oogstbare vis.

Een bestaand model voor tong zal worden uitgebreid met gegevens over sterfte door bijvangst en visserij. Tong is een van de soorten waarbij de dichtheidsafhankelijke groei het sterkst aanwezig is (Lorenzen & Enberg). Er zullen simulaties uitgevoerd worden met verschillende hoeveelheden vangstselectiviteit en -intensiteit. De resultaten zullen in een wetenschappelijk artikel worden gepubliceerd.

Deliverables

1 peer-reviewed publication

Publicaties