Project

CDM en beleidsadvisering naar aanleiding van Evaluatie Meststoffenwet

De meststoffenwet moet vaak worden aangepast door veranderende omstandigheden. De Commissie van Deskundigen (CDM) biedt adviezen en ondersteuning aan het ministerie om de meststoffenwet beter te onderbouwen.

Doelstelling

Vanwege veranderend beleid en veranderende omstandigheden en inzichten dient de Meststoffenwet waarin stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw worden gereguleerd, steeds te worden aangepast. Daarbij dienen ook de aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits te worden herzien. Voorstellen voor herziening en actualisatie van de Meststoffenwet (EMW 2012) moeten worden getoetst op juistheid en consistentie. Bovendien dienen de vragen te worden beantwoord die aan de orde komen bij het opstellen van het vijfde Actieprogramma (inclusief onderbouwing van een nieuw derogatieverzoek). In het kader van dit project biedt de Commissie van Deskundigen (CDM) adviezen en ondersteuning aan het ministerie van EL&I ten behoeve van een betere onderbouwing van het mestbeleid en de Meststoffenwet .

Beoogd resultaat

De verwachte resultaten zijn het uitzetten van de onderzoeksvragen van EL&I in werkgroepen, het begeleiden van de werkgroep, reviewen van rapporten en het beoordelen van de preadviezen die de werkgroepen hebben opgesteld. Op basis van deze preadviezen stelt de CDM adviezen op en adviseert EL&I over verschillende onderwerpen. Dit zullen er rond de 10 zijn. De adviezen moeten leiden tot een betere onderbouwing van het mestbeleid en de Meststoffenwet van de Nederlandse regering onder andere voor de onderbouwing van het vijfde actieprogramma van de Nitraatrichtlijn, een nieuw derogatieverzoek en wetenschappelijke onderbouwing van de forfaits en regels in de meststoffenwet.

Werkwijze

De CDM beoordeelt onderzoek, studies, preadviezen en rapporten van verschillende werkgroepen en begeleidt deze werkgroep. De CDM geeft adviezen aan het ministerie van EL&I. Naar verwachting worden er in 2012 ongeveer tien adviezen uitgebracht.