Project

CIRCASA

De bodem is een omvangrijk reservoir van koolstof dat bijna twee keer zoveel koolstof bevat als in CO2 in de atmosfeer. Voorkomen dat bodemkoolstof de atmosfeer als CO2 binnendringt is een belangrijke bijdrage aan inspanningen om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2oC zoals afgesproken in het Parijs klimaatverdrag (2015).

Bovendien hebben landbouwbodems ook een groot potentieel voor extra CO2 (koolstof)vastlegging. Zowel behoud en verbetering van organische koolstof in de bodem (SOC) heeft verdere voordelen, die bijdragen tot een betere bodemkwaliteit, behoud van landbouwproductiviteit, biodiversiteit en waterbescherming en dus een verhoogde veerkracht tegen klimaatverandering. Het CIRCASA-project is gericht op het versterken van de coördinatie en realiseren van synergie in Europees en wereldwijd onderzoek naar de opslag van SOC in landbouwbodems. Dit leidt tot een beter begrip en wetenschappelijke basis om ambitieuze doelen en maatregelen aan te pakken die nodig zijn om de SOC te behouden en te verbeteren. Het onderzoek naar (organische stof) koolstofopslag in de bodem is interdisciplinair, internationaal en neemt snel toe. Er zijn echter nog steeds kennishiaten. Deze omvatten bijvoorbeeld vragen over de duurzaamheid van opties om koolstof vast te leggen, lange termijn veranderingen in landbouwsystemen en van landbouwpraktijken onder verschillende pedo-klimatologische omstandigheden, de moeilijkheid om veranderingen te detecteren en een beperkt begrip van sociaaleconomische belemmeringen en effectief beleid. oplossingen voor de implementatie van maatregelen.

CIRCASA ontwikkelt internationale synergie in onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van koolstof vastlegging in landbouwbodems op het niveau van de Nederland, EU en op mondiaal niveau met actieve betrokkenheid van relevante belanghebbenden. De acties leiden tot een beter begrip en wetenschappelijke basis om ambitieuze doelen en maatregelen te realiseren.

Publicaties