Project

CO2 mitigatie en toepassing

Uitstoot van CO2 uit fossiele brandstoffen heeft een negatieve invloed op het klimaat. Om die reden wordt, naast de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, ook gezocht naar methoden om geproduceerde CO2 duurzaam vast te leggen. Hiervoor kan worden gedacht aan technische oplossingen zoals het ondergronds opslaan van CO2 in uitgeproduceerde gasvelden (CCS: CO2 Capture and Storage), of aan biologische oplossingen zoals het vastleggen van CO2 in biomassa. Wanneer voor de technische oplossingen CO2 wordt afgevangen uit de afvalgassen dan biedt dit ook mogelijkheden om (een klein deel van) dit CO2 op nuttige wijze in te zetten.

Uit eerder onderzoek werden bijvoorbeeld aanwijzingen verkregen dat  een lage concentratie CO2 de aangroei van schelpdieren kan voorkomen. Schelpdieren vormen een groot probleem in koelwatersystemen omdat zij de doorstroom sterk kunnen reduceren. Voor OSPAR heeft IMARES dit jaar de mogelijkheden tot duurzame vastlegging van CO2 (blue carbon) in de nederlandse kustzone geinventariseert, hierbij bleken vooral kwelders en zeegrasvelden goede mogelijkheden te bieden. Doordat deze inventarisatie alleen de Noordzee betrof zijn mogelijkheden in tropische Nederlandse gebieden (Caraiben) niet meegenomen.    

Het project heeft als doel verkenning uit te voeren van mogelijkheden voor duurzame vastlegging van CO2 via natuurlijke processen in mariene omgeving (blue carbon) in Nederland naast de reeds als zodanig geidentificeerde processen als vorming van zeegrasvelden en kwelders, en het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor nuttige toepassing van CO2.

Publicaties