Project

Casualiteit relatie groen-gezondheid

Door toenemende verstedelijking komen steeds meer mensen steeds minder in contact met groen en natuur. Hierdoor wordt hun gezondheid en welzijn wellicht negatief beïnvloed. Op dit moment is echter nog onduidelijk of en, zo ja, welke ingrepen in de stedelijke groene infrastructuur leiden tot een daadwerkelijk verbeterde gezondheid en/of verhoogd welzijn. Meer kennis hierover kan het toepassen van natuurgebaseerde oplossingen voor stedelijke gezondheids- en welzijnsproblemen bevorderen.

Er is in Nederland (en daarbuiten) meermalen een relatie gevonden tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid van de lokale bevolking. Er is echter nog weinig bekend over in hoeverre de relatie groen gezondheid causaal van aard is, over hoe nabijheid van of contact met natuur het welbevinden en de gezondheid nu precies be├»nvloedt, en in welke mate. In samenhang hiermee is ook niet duidelijk aan welke eisen het (contact met) groen moet voldoen om een effect te hebben, en of dit effect vervolgens bij iedereen optreedt of sterk persoonsgebonden is. In dit project wordt gekeken wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot bovenstaande vragen, waarbij met name kritisch gekeken zal worden naar wat het uitgevoerde onderzoek oplevert ten aanzien van conclusies over de causaliteit, de ecologische validiteit en de omvang van effecten. In aansluiting hierop wordt gekeken hoe nieuw onderzoek het beste opgezet kan worden om de geconstateerde kennishiaten te vullen en of en hoe dergelijk onderzoek in de praktijk gestalte kan krijgen.  

Publicaties