Project

Categorie 11 soorten

Categorie 11 vissoorten, zoals tarbot, griet, schar en bot, zijn soorten waarvan de status van het bestand onbekend is. Als er al gegevens zijn, dan zijn ze zeer verspreid waardoor het lastig is een goed overzicht te krijgen. Om toch een inschatting te kunnen maken over de status van deze soorten, heeft het ministerie van EL&I gevraagd om bestaande gegevens te verzamelen en te analyseren.

Doelstelling

Doordat geen bestandsschatting wordt gedaan voor deze soorten, is het advies van ICES om de vangsten niet toe te laten nemen ofwel te verlagen. Als de EU deze adviezen opvolgt, kunnen de quota voor deze soorten ook voor Nederland afnemen.

Met de opdrachtgever is het volgende afgesproken:

  1. Noordzee horsmakreel: Verkennen van mogelijkheden om op praktische wijze inzicht te krijgen of in de Noordzee gevangen horsmakreel daadwerkelijk van het (zuidelijke) Noordzeebestand zijn of van het zogenaamde westelijke bestand.
  2. Zilversmelt (Argentina sphyraena): Verkennen van mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in populatie structuur, omvang en trends daarin, met het uiteindelijke doel om hier een onderbouwd advies voor te kunnen geven.
  3. Tarbot en griet: aanvullend onderzoek tarbot en griet.
  4. Zeebaars: Verkenning mogelijkheden voor monitoring.

Werkwijze

Het eerste deel van het project bestond uit het samenbrengen en analyseren van de beschikbare data van de in tabel 1 genoemde soorten. Er is besloten welke methoden het best kunnen worden toegepast. Dit heeft voornamelijk in het eerste deel van 2012 plaatsgevonden.

Het tweede deel van het project bestond uit het uitvoeren van de voorgestelde methoden. Dit heeft in de rest van 2012 plaatsgevonden.

Resultaten

Er is een rapport opgeleverd dat een overzicht verstrekt van beschikbare data van de categorie 11 soorten.

Aan de hand van deze data is besproken wat de beste manier is om een analyse over de status van de categorie 11 bestanden te komen. Voor zover mogelijk zijn deze analyses in het rapport uitgewerkt. Tevens is er beschreven welke gegevens er verzameld kunnen worden om de status van een bestand beter te kunnen beschrijven.

Voor zover mogelijk zijn de resultaten gebruikt in de expert groepen van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Zo is er volgend jaar (2013) een ICES expert werkgroep voor tarbot, die zal evalueren of het mogelijk is een bestandsschatting te doen voor tarbot. Indien mogelijk, zou toekomstig TAC advies op deze bestandschatting gebaseerd zijn.

Publicaties