Project

Circular Impacts

Op landelijk en Europees niveau is stimulering van de biobased en circulaire economie een centraal beleidsdoel. Er worden studies gedaan op micro-niveau en op macro-niveau, maar het is moeilijk om de relatie tussen beide te leggen. Een systematische en betrouwbare methodologie hiervoor, die ook aandacht besteed aan de wijze waarop belemmeringen kunnen worden weggenomen en op de vraag hoe groot de macro-effecten van de nieuwe biobased en circulaire bedrijfsmodellen zijn, zowel voor people, planet als profit, is nog niet voorhanden. In het project zal een methodologie worden ontwikkeld om de effecten van opschaling van zon business case naar macro-niveau in te schatten.

Wageningen Economic Research coördineert het werkpakket waarin vijf casussen worden ontwikkeld waarin wordt geanalyseerd hoe circulaire business modellen opgeschaald kunnen worden naar landelijk of Europees niveau, welke belemmeringen daarbij verwacht kunnen worden en hoe die opgelost kunnen worden. WEcR coördineert ook een taak waarin een methodologie wordt ontwikkeld om de macro-economische impact van de circulaire alternatieven te meten, en een taak waarin scenarios voor een circulaire en biobased economy worden ontwikkeld. Op basis hiervan komen we tot een algemene impact assessment van de circulaire economie, gecoördineerd door partner Ecologic.

Publicaties